Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” informuje, że organizuje wypoczynek zimowy dla dzieci rolników w ramach promocji i profilaktyki zdrowotnej dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Składkowego Rolników.

Wypoczynek planujemy zorganizować w dwóch terminach:

1)      23.01.2017r. – 01.02.2017r. w góry do Murzasichle

2)      13.02.2017r. – 22.02.2017r. w góry do Białego Dunajca

Warunkiem uczestnictwa dziecka w wypoczynku jest wiek od 11 do 16 lat.

Proszę nie zgłaszać uczestników telefonicznie, ponieważ o zakwalifikowaniu się na wyjazd decyduje data dostarczenia dokumentacji wypoczynku do biura LGD a nie zgłoszenie telefoniczne. Liczba miejsc ograniczona.

UWAGA: O zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu się uczestnika poinformujemy telefonicznie.

Każdy uczestnik do 28.12.2016r. zobowiązany jest dostarczyć:

– kartę kwalifikacyjną uczestnika, oświadczenie rodzica, pisemną zgodę rodzica oraz dwa regulaminy;

Natomiast do dnia 05.01.2017r. należy dostarczyć do biura LGD zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (oryginał), że co najmniej jedno z rodziców/ prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Więcej informacji na stronie internetowej www.tygieldolinybugu.pl

Koszt: 400 złotych.

Informacja o wypoczynku zimowym
Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast