PLAN PRACY

ZESPOŁU SZKÓŁ W PRZESMYKACH

na rok szkolny 2020/2021

Plan opracowany został w oparciu o:

1.Podstawowe kierunki  realizacji polityki oświatowej państwa  na rok szkolny 2020/2021.

2.Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020.

3. Wnioski z podsumowania pracy za rok szkolny 2019/2020  w zakresie doskonalenia nauczycieli, wyników kształcenia, wychowania i opieki.

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

-Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej; rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.

-Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.

-Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

-Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość; bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

-Działania wychowawcze szkoły; wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

WNIOSKI DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

-Wykorzystać doświadczenia nauczycieli i uczniów z korzystania z platform edukacyjnych i materiałów multimedialnych nabyte w trakcie nauki zdalnej do pracy stacjonarnej w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i dodatkowych.

-Kultywować kształtowanie poczucia dumy z języka polskiego i uwrażliwiać na jego piękno, kontynuować pracę nad formowaniem właściwego języka uczniów w relacjach koleżeńskich, eliminować wszelkie przejawy wulgaryzmów, przezwisk itp.

-Systematycznie utrwalać treści programowe realizowane w czasie nauczania na odległość. Udzielić uczniom efektywnej pomocy w nadrobieniu zaległości.

– Realizować działania kształtowania postaw uczniów, uwzględnionych w planach pracy wychowawców klas, we współpracy z rodzicami. Niezrealizowane a zaplanowane działania rocznego planu pracy z roku szkolnego 2019/2020 należy uwzględnić w rocznym planie pracy na rok 2020/2021.

– Systematyczne wykorzystywać na zajęciach lekcyjnych technologie informacyjno-komunikacyjne.

-Systematycznie i systemowo doskonalić kompetencje cyfrowe u nauczycieli różnych przedmiotów.

-Skuteczna realizacja podstawy programowej wymaga konieczności dokonywania analizy potrzeb uczniów oraz bieżącego dostosowania metod pracy.

-W procesie edukacji (nie tylko matematycznej) należy wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne, korzystać z e-podręczników, stosować metodę projektu, w tym WebQuest (wykorzystując umieszczone w Internecie instrukcje).

-W ramach wspomagania nauczycieli należy zorganizować szkolenie rady pedagogicznej doskonalące kompetencje inteligencji kognitywnej nauczycieli.

-W doskonaleniu zewnętrznym rady pedagogicznej należy uwzględnić tematykę związaną z indywidualizacją procesu uczenia.

– Monitorować realizację podstawy zgodnie z planem nadzoru oraz włączyć w monitorowanie zalecane warunki i sposoby jej realizacji.

-Objąć szczególnym nadzorem realizację działań wynikających z wniosków z diagnoz edukacyjnych i egzaminów zewnętrznych.

Główne cele opracowane na podstawie kierunków polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego z ubiegłego roku szkolnego, koncepcji pracy szkoły, planu pracy i harmonogramu działań programu wychowawczo-profilaktycznego oraz statutowych zadań szkoły.

-Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia poprzez efektywny i skutecznie zorganizowany proces edukacyjny uwzględniający indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów.

-Zapewnianie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom w oparciu o wyniki obserwacji ucznia, wyniki diagnozy środowiskowej i systematycznie prowadzonych przez nauczycieli badań edukacyjnych oraz autoewaluacji pracy własnej nauczycieli.

-Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

-Celowe i bezpieczne wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

-Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość.

-Realizacja zadań związanych z profilaktyką uzależnień we współpracy ze środowiskiem lokalnym.

-Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami, w formie szkoleń zewnętrznych, e-szkoleń i wewnętrznego doskonalenia nauczycieli.

-Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych.

OBSZAR I: KSZTAŁCENIE

ZadaniaDziałania/sposób realizacjiOsoby odpowiedzialneTermin realizacji
Tworzenie podstaw prawnych w zakresie dydaktyki– analiza i aktualizacja programów nauczania oraz zestawów podręczników, – opracowanie wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów oraz zapoznanie z nimi uczniów i rodziców, – monitorowanie realizacji nowej podstawy programowej w kl. V               i kl. VII*, – zapoznanie uczniów i rodziców z WZO, zasadami oceniania z poszczególnych przedmiotów oraz kryteriami ocen.Nauczyciele, dyrektor     dyrektorCzerwiec 2021 Wrzesień 2020     Cały rok szkolny Wrzesień 2020
Podwyższanie jakości pracy szkoły– prowadzenie zajęć ze szczególnym uwzględnieniem technologii informacyjno-komunikacyjnej, – prowadzenie zajęć utrwalających treści programowe realizowane w czasie nauczania na odległość, – motywowanie uczniów do systematycznego odrabiania prac domowych, – wykorzystywanie na zajęciach różnorodnych pomocy dydaktycznych*, – angażowanie uczniów w przygotowanie prostych pomocy dydaktycznych (plansz, albumów itp.), – stosowanie metod aktywizujących na zajęciach, – wytwarzanie pozytywnych motywów uczenia się wśród uczniów poprzez stosowanie szerokiego wachlarza ocen, pochwał i nagród, – różnicowanie zadań domowych w celu dostosowania ich do możliwości uczniów, – przydzielanie zadań dodatkowych dla uczniów chętnych, – uwzględnianie pomysłów proponowanych przez uczniów co do sposobu prowadzenie różnego typu zajęć* – zachęcanie uczniów posiadających zdolności do dodatkowej pracy, – monitorowanie losów absolwentów i ich dalszego kształcenia w świetle rekrutacji do szkół, – udoskonalanie bazy szkoły w pomoce dydaktyczne, – angażowanie uczniów do udziału w szkolnych i pozaszkolnych konkursach, w których rozwijana jest kreatywność i innowacyjność uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem konkursów matematycznych – wykorzystywanie w większym stopniu środków multimedialnych w pracy z dziećmi na zajęciach obowiązkowych oraz dodatkowych w celu rozwijania kompetencji cyfrowych wśród uczniów;* – przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej, – organizowanie zajęć dodatkowych z tańca i zapasów, – angażowanie do udziału w spektaklach teatralnych oraz koncertach muzycznych, – kształtowanie u uczniów poczucia odpowiedzialności za uzyskane oceny, – rozmowy i spotkania z rodzicami, zajęcia z pedagogiem i psychologiem dla rodziców, – przeprowadzenie sprawdzianów diagnostycznych: Diagnoza gotowości szkolnej w grupie przedszkolaków (5- i 6-latków) Kl. I -III szkoły podstawowej Klasa IV,V– język polski, matematyka, język angielski, przyroda,Klasa VI-język polski ,matematyka, język angielski, historiaKlasa , VII– język polski, matematyka, język angielski, fizykaKlasa VIII- – język polski, matematyka, język angielski -uwzględnienie wniosków z analizy przeprowadzonej diagnozy w planach dydaktycznych – wdrożenie innowacyjnych programów i akcji przez nauczycieli i Samorząd Szkolny,Wszyscy nauczyciele, dyrektor Wszyscy nauczyciele                   Wszyscy nauczyciele         Wszyscy nauczyciele             B. Milatti, Z. Krasnodębski, E. Boruta, M.Guz nauczyciele     Nauczyciele, dyrektor       Nauczyciele poszczególnych przedmiot       Wszyscy nauczycieleCały rok szkolny                   Cały rok szkolny                     Cały rok szkolny             Cały rok szkolny         Wrzesień 2020     Cały rok szkolny
Wyrównywanie szans edukacyjnych – praca z uczniem z trudnościami w nauce– Realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach PPP, – Indywidualizacja wymagań edukacyjnych w stosunku do uczniów posiadających opinie lub orzeczenia PPP (opracowanie i realizacja indywidualnych kryteriów oceniania), -prowadzenie zajęć rewalidacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenia PPP, – udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych w formie zajęć: logopedycznych, terapii pedagogicznej, wyrównawczych: SZKOŁA PODSTAWOWA: Język polski matematyka Język angielski Edukacja wczesnoszkolnaWszyscy nauczyciele Nauczyciele poszczególnych przedmiotów     Nauczyciele poszczególnych przedmiotówCały rok szkolny         Rok szkolny 2020/2021
Praca z uczniem zdolnym – rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów– prowadzenie kół zainteresowań oraz zajęć ogólnorozwojowych (kl.1-3) wedle deklaracji uczniów: Koła zainteresowań: – Koło informatyczne (kl. IV – VI, VII – VIII) – projekt CMI, metoda zdalnego nauczania – SKS -Zajęcia kreatywne-  kl. I, II – Zajęcia z wychowania komunikacyjnego umożliwiające uczniom uzyskanie karty rowerowej – zajęcia kreatywne – kl. IV- VI -„ Kolorowy świat i ja”- zajęcia twórczości dla klasy III – zajęcia z języka angielskiego przygotowujące do egzaminu – kl. VIII – metoda zdalnego nauczania – nagradzanie bardzo dobrych wyników w nauce oraz wybitnych osiągnieć uczniów, – prezentacja sukcesów uczniów na tablicach informacyjnych, stronie internetowej oraz w czasie szkolnych apeli, – wybór „Absolwenta Roku”, – przygotowanie uczniów do udziału w konkursach wiedzowych, artystycznych, czytelniczych i sportowych, – eksponowanie prac i dyplomów uczniów na gazetkach klasowych i szkolnych – udział w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych – nagradzanie w formie stypendiów uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce i zachowaniu oraz w sporcie; -Rozwijanie przedsiębiorczości i inicjatywy- zachęcanie uczniów do podejmowania inicjatyw na rzecz klasy, szkoły, środowiska lokalnego. Wprowadzenie do tematyki godzin wychowawcy klasowego tematu z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości. -kształtowanie kompetencji kluczowych wynikających z ustaleń UE ze szczególnym naciskiem na porozumiewanie się w językach obcych oraz świadomość i ekspresję kulturalnąWszyscy nauczyciele, dyrektor   Z. Krasnodębski K. Kasjaniuk Z. Czarnocka   I.Pucyk I. Pucyk A. Skorupska J. Chmielewska Wszyscy nauczyciele       Wszyscy nauczyciele     Wszyscy nauczyciele, dyrektor       Wychowawcy   Wszyscy nauczycieleCały rok szkolny         Wrzesień, październik 2020 Cały rok szkolny       Cały rok szkolny Czerwiec każdego roku szkolnego   Cały rok szkolny   Czerwiec 2021   Cały rok szkolny   Rok szkolny 2020/2021       Rok szkolny
Przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych– Przeprowadzenie testów sprawdzających wiedzę i przygotowanie do testów po klasie ósmej szkoły podstawowej: Klasa IV- język polski Klasa V – matematyka Klasa VI- język angielski Klasa VII, VIII- matematyka                            -język polski                            -j. angielski – Przeprowadzenie testu kompetencji trzecioklasisty; – Szczegółowa analiza wyników egzaminów i sprawdzianów pod kątem zdobytej wiedzy i umiejętności uczniów przeprowadzona przez nauczycieli i  podejmowanie działań zaradczych.Nauczyciele poszczególnych przedmiotów                   Skorupska Nauczyciele poszczególnych przedmiotówRok szkolny 2020/21           Czerwiec 2021 Rok szkolny 2020/21
Rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród uczniów– współpraca z biblioteką gminną – nagradzanie uczniów za czytelnictwo, -korzystanie z księgozbioru biblioteki  adekwatnie do zainteresowań uczniów oraz bieżących lektur szkolnych; – realizowanie akcji „Starsze dzieci czytają młodszym” – zachęcanie uczniów starszych do czytania fragmentów książek/opowiadań/historyjek młodszym kolegom w języku ojczystym i obcym, – zorganizowanie Dnia Głośnego Czytania -Akcja Bookcrossing- rozpowszechnianie akcji.Nauczyciele, wychowawcy     Samorząd szkolny, nauczyciele     Wychowawcy świetlicyCały rok szkolny Rok szkolny 2020/21 Rok szkolny 2020/21   Wrzesień 2020 Na bieżąco
7. Rozwój i doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej– przygotowanie tematyki szkoleń Rady Pedagogicznej, – podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli – awans zawodowy, studia podyplomowe, kursy metodyczne, udział w konferencjach, ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia kompetencji cyfrowych ; – prowadzenie lekcji otwartych, – hospitacje, – dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami, – korzystanie z portali dla nauczycieli,* – udział w wideoszkoleniach,* – współpraca z metodykami, psychologiem;  dyrektor wszyscy nauczyciele Wszyscy nauczyciele Dyrektor     Wszyscy nauczyciele       Cały rok szkolnyWrzesień Cały rok szkolny wg ofert Wg kalendarza     Wg ofert, cały rok szkolny     Wyznaczeni nauczyciele

OBSZAR II: BEZPIECZEŃSTWO, OPIEKA I WYCHWOWANIE

ZadaniaSposób realizacjiOdpowiedzialniTermin realizacji
1.Kultywowanie tradycji szkołyCeremoniał szkoły: rozpoczęcie roku szkolnego, pasowanie na ucznia klasy pierwszej, Dzień KEN, Święto Niepodległości, Listopad miesiącem profilaktyki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Wiosny, Dzień Ziemi, Konstytucja 3-go Maja, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Zakończenie Roku Szkolnego.Dyrektor, nauczycieleWedług kalendarza imprez Na rok szkolny 2020/21
Prezentacje dorobku szkoły poprzez przygotowania występów i uroczystości, tablic informacyjnych, Dni OtwartychNauczyciele, dyrektor,Według kalendarza imprez  na rok szkolny 2020/21
Przedstawienie rodzicom osiągnięć szkoły podczas zebrań.Dyrektor, nauczycielena bieżąco
Prowadzenie kroniki szkolnej i strony internetowej szkoły.*Aldona Skorupska, Izabela PucykNa bieżąco
Demokratyczny wybór samorządów klasowych, Samorządu Uczniowskiego jako reprezentacji, społeczności uczniowskiej, wybór opiekuna samorządu   -Zapoznanie uczniów z ich prawami i obowiązkami, Statutem Szkoły . -Angażowanie uczniów do uczestnictwa w działaniach sprzyjających kształtowaniu pożądanych społecznie postaw. -Analizowanie zachowań uczniów i działań wychowawczych podejmowanych w szkole w ramach zespołu wychowawców. -Modyfikacja planów i działań wychowawczych do potrzeb uczniów. -Wdrażanie do respektowania norm społecznych wśród uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły. -Wdrażanie do relacji między wszystkimi członkami społeczności  szkolnej opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu. -Przekazywanie wartości etycznych na wszystkich zajęciach dydaktycznych. -Uwrażliwienie uczniów na dbanie o mienie szkolne. -Kontynuowanie pracy nad posługiwaniem się  właściwym językiem w relacjach koleżeńskich, eliminacja wulgaryzmów. Realizacja Wewnątrzszkolnego programu przeciw agresji słownej. -Organizacja zajęć z pedagogiem, spotkań z przedstawicielami służb, np. policji. -Stosowanie przez nauczycieli wzmocnień zachowań pożądanych wśród uczniów. -Stosowanie przez nauczycieli wygaszaczy zachowań niepożądanych. -Egzekwowanie przyjętych norm i zasad zachowania przez wszystkich pracowników szkoły. (uroczystości szkolne). -Wdrażanie uczniów do poszanowania darmowych podręczników. -Rzetelne, częste i merytoryczne udzielanie informacji rodzicom na temat zachowania ich dzieci. -Kultywowanie tradycji i obyczajów regionu, w którym funkcjonuje szkoła    Wychowawcy, dyrektor Dyrekcja, pedagog, nauczyciele, rodzice
2.Kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych
Wzbogacanie wiedzy o Polsce i regionie poprzez wycieczki, zabawy edukacyjne, konkursy, gazetki. Budzenie patriotyzmu lokalnego, ukazywanie tradycji i walorów naszego regionu. Rozwijanie zainteresowań własnymi korzeniami rodzinnymi.Wychowawcy, dyrektorna bieżąco
Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu wspólnoty lokalnej, imprezach regionalnych. Organizowanie imprez na rzecz Szkoły i środowiska. Rozwijanie u uczniów poczucia więzi narodowej i szacunku dla polskiej tradycji, obrzędów ludowych oraz symboli narodowych poprzez udział w uroczystościach szkolnych i środowiskowych związanych ze świętami Zachęcanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w pracach organizacji uczniowskich, w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych. Udział uczniów w pracach samorządu szkolnego. Wspieranie przez nauczycieli wartościowych inicjatyw i rozwijanie kreatywności uczniów.Opiekunowie samorządu, wychowawcyCały rok szkolny
Poznawanie symboli narodowych, ich historii i znaczenia, okazywanie im szacunku (przypominanie o odpowiednim zachowaniu w czasie hymnu).Na bieżącowychowawcy
Ukazywanie sylwetek Wielkich Polaków (postaci historycznych i współczesnych) z podkreśleniem prezentowanych przez nie wartości. Odwiedzanie, porządkowanie lokalnych miejsc pamięci narodowej. Spotkania z ciekawymi ludźmi.cały rok szkolnyWychowawcy Dyrektor
Udział w różnych formach pomocy charytatywnej, koleżeńskiej, wolontariat.cały rok szkolnyWychowawcy nauczyciele w-f
Propagowanie zdrowego stylu życia – wolnego od nałogów.*Uświadomienie uczniom uzależnienia od Internetu, telefonu komórkowego, komputera i telewizji.Na bieżącoWychowawcy
Podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku zaistnienia takiej konieczności /zgodnie z obowiązującymi procedurami/.Na bieżącoWychowawcy Dyrektor
Organizowanie spotkań dla dzieci i młodzieży ze specjalistami
z zakresu profilaktyki uzależnień- przybliżenie skutków eksperymentowania z używkami (alkohol, narkotyki, dopalacze).
ListopadDyrektor
B. Lipińska
– Współpraca z pielęgniarką i stomatologiem, – Współpraca z psychologiem – kontynuowanie programu „ Szklanka mleka” oraz akcji „Warzywa i owoce w szkole”. Przestrzeganie przez całą społeczność szkolną zaleceń epidemiologicznych.Wg ustalonych terminów     Na bieżącoDyrektor, Nauczyciele Dyrektor wychowawcy
Ochrona przyrody.Budzenie zainteresowania i przyjaznej postawy wobec środowiska naturalnego.Na bieżącoWszyscy nauczyciele, B. Lipińska
Udział uczniów w akcjach ekologicznych typu : ,Dzień Ziemi.Na bieżąco
wg kalendarza imprez
Wychowawcy B. Lipińska
Uczenie działań na rzecz tworzenia zdrowego środowiska- wdrażanie do zbiórki surowców wtórnych.Cały rokB. Lipińska, Samorząd Uczniowski Wychowawcy,
Wzięcie udziału w Akcji Ekoszkoły, której celem jest zbiórka niepotrzebnych już użytkownikom telefonów komórkowych
i zamiana ich na środki pieniężne dla szkoły.
Cały rokSamorząd Uczniowski
Porządkowanie terenu przyszkolnego w ramach godzin wychowawczych.Wg potrzebWychowawcy
Rozwijanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i kolegów.Poznanie procedur bezpieczeństwa w szkole i poza nią oraz zasadami BHP na lekcjach. Kontrolowanie niebezpiecznych miejsc i sytuacji. Prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego umożliwiającego uczniom uzyskanie karty rowerowej. -Zapoznanie nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców/opiekunów z procedurami funkcjonowania szkoły w czasie epidemii koronowirusa: 1.Procedura BHP w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 dla pracowników Zespołu Szkół w Przesmykach przychodzących do pracy: – Instrukcja mycia rąk – Instrukcja dezynfekcji sprzętów i powierzchni – Wyznaczenie pomieszczenia do izolacji dziecka w przypadku podejrzenia wystąpienia u niego objawów choroby. 2. Procedura komunikowania na drodze NAUCZYCIEL – DYREKTOR, NAUCZYCIEL – RODZIC na czas epidemii. 3 Zgoda rodzica na pomiar temperatury dziecka  4. Procedura wydawania posiłków. Wprowadzenie do tematyki godzin wychowawczych informacji na temat koronawirusa i sposobów zmniejszenia ryzyka zachorowań na COVID – 19.Wrzesień     Sierpień ,wrzesień 2020Wychowawcy   Izabela Pucyk Dyrektor , wychowawcy                
Bezpieczeństwo w drodze do szkoły, na terenie szkoły, w drodze do domu. Udział w spotkaniu z przedstawicielem WORD Siedlce (klasy I – IV i V – VII). Udział w programie „Jestem widoczny – jestem bezpieczny”. Prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego umożliwiających uczniom uzyskanie karty rowerowejWrzesień     Wrzesień, październik 2020Wychowawcy Dyrektor   I.Pucyk
Udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym ,,Akademia Bezpiecznego Puchatka”.Wg regulaminuNauczyciel informatyki w kl. I
Współpraca ze Strażą Pożarną. Zaznajamianie z przepisami BHP, drogami ewakuacyjnymi w szkole. Próbna ewakuacja.
Poznanie i utrwalanie numerów alarmowych.
rok szkolnyK. Kasjaniuk,

Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa poprzez monitoring, wzmocnione dyżury podczas przerw oraz imprez szkolnych.Na bieżącoWszyscy nauczyciele
Identyfikowanie różnych form przemocy i agresji w szkole, ustalenie ich źródeł w szkole i poza nią. Podejmowanie środków zaradczych. Kształtowanie umiejętności akceptacji osób niepełnosprawnych.Na bieżącoWszyscy nauczyciele
E bezpieczeństwo- kształtowanie umiejętności korzystania
z technologii informacyjno-komunikacyjnej.
Przypomnienie uczniom zasad dotyczących korzystania z telefonów komórkowych.
Ukazywanie negatywnego wpływu przemocy i wulgaryzmów
w środkach przekazu i grach komputerowych.
Kształtowanie wiedzy na temat zagrożeń płynących z nadmiernego korzystania z mediów. Edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania ze sprzętu komputerowego- dane osobowe, odpowiednia postawa, wartość bezpośrednich relacji z rówieśnikami. Prelekcje dotyczące cyberprzemocy.
Wrzesień Na bieżącoWychowawcy psycholog PPP-P
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów
i nauczycieli.
Zapoznawanie uczniów z problematyką licencji, certyfikatów, praw autorskich, legalności oprogramowania, ze zjawiskiem i konsekwencjami tzw. „cyberprzemocy” oraz stalkingu.* Poszerzanie zasobów programowych i multimedialnych szkoły. Komunikowanie się nauczycieli z uczniami i rodzicami oraz prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem technologii cyfrowych. Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli Stosowanie przez nauczycieli metod kształcenia na odległość. Kształtowanie kompetencji cyfrowych uczniów,* Zapewnienie niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK. Zapewnienie uczniom w szczególności tym zagrożonym cyfrowym wykluczeniem, dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych.cały rok       cały rok  nauczyciel informatyki, dyrektor, nauczyciele

OBSZAR III: WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

ZadanieSposób realizacjiodpowiedzialniterminy
Rodzice są zaangażowani w życie szkoły         Rodzice uczestniczą w zebraniach i spotkaniach z psychologiem/pedagogiem           Rodzice znają osiągnięcia swoich dzieci w zakresie edukacji i zachowania.  Zapoznanie z dokumentacją szkoły na pierwszym zebraniu. Współpraca z radą rodziców w zakresie opiniowania planu pracy szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz dofinansowania potrzeb szkoły. Uczestnictwo rodziców w uroczystościach szkolnych i klasowych wpisujących się w ceremoniał szkoły. Organizowanie spotkań i warsztatów z psychologiem/pedagogiem dla rodziców o tematyce wychowawczej i profilaktycznej nt. uzależnień, stalkingu, przemocy w Internecie oraz o odpowiedzialności na przestępstwa w sieci. Organizowanie spotkań z policjantem z KPP w Siedlcach. Organizowanie zebrań z rodzicami. Dni otwarte dla rodziców . Przeprowadzanie indywidulanych rozmów z rodzicami na temat ich dzieci. Podejmowanie wspólnych działań zaradczych i naprawczych w sytuacjach problematycznych   Kontaktowanie się z rodzicami nie tylko w sytuacjach problematycznych, ale również w sytuacjach, gdy dziecko w sposób wzorowy przyczyni się do pracy na rzecz szkoły i społeczności uczniowskiej. Spotkania dyrektora z radą rodziców i informowanie o działaniach placówki. Prezentowanie działań placówki na uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych.Wychowawcy, dyrektor   dyrektor     Wychowawcy, dyrektor       Dyrektor     Dyrektor     Dyrektor, wychowawcy   Wszyscy nauczyciele Wszyscy nauczyciele Dyrektor   Wszyscy nauczycieleWrzesień 2020 Cały rok     Wg kalendarza imprez

OBSZAR IV: DORADZTWO ZAWODOWE

ZadanieSposób realizacjiTerminOdpowiedzialni
Realizowanie Wewnątrzszkolnego Programu Doradztwa Zawodowego       Wspieranie samorządności uczniów i ich przedsiębiorczości      Omawianie poszczególnych treści z programu na wszystkich przedmiotach. Organizowanie wyjazdów do PUP. Pomoc dzieciom w wyborze szkoły i przyszłej ścieżki zawodowej. Zapoznanie uczniów z branżami jakie dominują w środowisku lokalnym i regionie. Przeprowadzenie wyborów do samorządu uczniowskiego. Praca w Samorządzie Uczniowskim. Udział w akcjach charytatywnych.Wg Wewnątrzszkolnego Programu Doradztwa ZawodowegoB. Grochowska, Nauczyciele Samorząd Uczniowski

OBSZAR V: BAZA SZKOŁY

Rozwój bazy szkołyWprowadzenie do użytku praktycznego dziennika elektronicznego.Dyrektor, nauczyciele
Doposażenie łazienek.dyrektor
Doposażenie sal lekcyjnych i pracowni w środki i pomoce dydaktyczneNa bieżąco
Plan Pracy Szkoły
Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast