Zespół Szkół w Przesmykach
Szkoła Podstawowa w Przesmykach

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

NA LATA 2017-2022

EWALUACJA Rok szkolny 2020/2021


Podstawa prawna

Szkoła realizuje cele wychowawcze wynikające z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji Praw Dziecka, Ustawy o Systemie Oświaty, Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego oraz Statutu Szkoły.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017r. poz. 356).

Wprowadzenie

Treści programu wychowawczo-profilaktycznego wynikają z przepisów Ustawy Prawo Oświatowe oraz z treści podstawy  programowej kształcenia ogólnego,  określonej  rozporządzeniem MEN z 14 lutego 2017 roku. Program dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska lokalnego. Integruje realizowane dotychczas działania wychowawcze oraz profilaktyczne i opracowany został w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb w zakresie zapobiegania zagrożeniom. 

Program został opracowany na podstawie diagnozy sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w szkole w wyniku  analizy dokumentacji szkolnej oraz rozmów z uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej. Uwzględnia miejscowe priorytety wychowawcze. Zakłada, że to rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, a nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka.

Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Najważniejszym celem kształcenia w szkole podstawowej jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny.

PROFILAKTYKA Proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie
i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.

Realizacja Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego zgodnie z jego założeniami ma doprowadzić do aktywnego rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia
 i umożliwić mu osiągnięcie szerokorozumianego sukcesu.
Realizacja celów wychowania i profilaktyki na I etapie kształcenia jest  tak zorganizowana, aby wszyscy uczniowie, niezależnie od poziomu ich rozwoju psychofizycznego, mieli możliwość zrozumienia podstawowych procesów społecznych zachodzących w najbliższym i dalszym otoczeniu oraz przejawiania adekwatnego do danej sytuacji zachowania. Program zawiera również treści wychowawczo-profilaktyczne dla klas IV-VIII  do realizacji podczas godzin będących w dyspozycji wychowawcy, z podziałem na poszczególne klasy. Materiał uwzględnia prawidłowości rozwoju oraz specyfikę zmian zacho­dzących w danym okresie życia. Uwzględnienie zadań rozwojowych może pomóc nauczycielom nie tylko w dokonywaniu autorefleksji, ale przede wszystkim w rozumieniu wychowanków. Realizując prezentowane poniżej treści wychowawczo-profilaktyczne, nauczyciele powinni wspierać rozwój dzieci i młodzieży m.in. przez poznawanie ich zasobów, a także wzmocnienie potencjału rozwojowego. W kreowanym przez nas obrazie oddziaływań wychowawczo-pro­filaktycznych wychowawca staje się kreatorem uczniowskiej rzeczywistości – z jednej stro­ny jest uosobieniem przedstawianych wartości i cnót, a z drugiej potrafi delikatnie zwrócić uwagę na podejmowane wybory i wskazać, w którym kierunku iść. W programie zawarto wiele działań wspierających wszechstronny rozwój naszych uczniów, tworząc warunki sprzyjające ich wychowaniu do wartości, poczuciu bezpieczeństwa, kształto­waniu postaw patriotycznych i kompetencji społecznych.

Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierają w tym zakresie obowiązki rodziców i zmierzają do tego, aby nasi uczniowie w szczególności:

1. Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (…).

2. Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.

3. Mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie.

4. Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych, wolność własną z wolnością innych.

5. Poszukiwali, odkryli i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągania wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie.

6. Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postawa patriotycznych.

7. Przygotowali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwości doskonalenia się.

8. Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli
i uczniów.


Program realizowany będzie przez wychowawców klas, podczas godzin z wychowawcą oraz nauczycieli wszystkich przedmiotów oraz  pozostałych pracowników szkoły we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Obowiązkiem nauczycieli wychowawców i nauczycieli jest opracowanie planów wychowawczo-profilaktycznych klas na bazie szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.  Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Przesmykach  budują z uczniami relacje oparte na zaufaniu, prowadzą rozmowę ucząc nawiązywania serdecznego kontaktu, sympatii, szacunku i tolerancji. Kształtują jednostki twórcze, kreatywne, zdolne do sterowania własnym rozwojem
w szkole i poza nią. Pomagają uczniom lepiej rozumieć otaczający świat i zasadność własnych postaw, rozwijają umiejętności komunikacyjne, które umożliwiają dialog
z innymi, wspierają rozwój indywidualny i społeczny  ucznia,  wskazują jak i gdzie szukać sposobów radzenia sobie z zagrożeniami związanymi zarówno z poszukiwaniem własnej tożsamości, jak i wzorcami do naśladowania. 

Główne cele programu

Nadrzędnym celem programu jest wychowanie, rozumiane jako wspieranie wychowanka  w rozwoju oraz profilaktyka rozumiana jako interwencja kompensująca niedostatki wychowania. Naszym celem jest kształtowanie prozdrowotnych wzorców konsumpcyjnych oraz umiejętności, które pozwolą radzić sobie ze sobą
i z wyzwaniami świata oraz budowanie  jego odporności na potencjalne zagrożenia. Działania określone w niniejszym programie umożliwiają  spójne środowisko wychowawcze, w którym wartości i normy życia są zrozumiałe dla  wychowanka,  w którym wychowawcy współpracują, wspierając ucznia w integralnym rozwoju
 i osiąganiu  pełni człowieczeństwa. Podstawowym zadaniem realizowanego programu jest poszukiwanie sposobu wspomagania dzieci i młodzieży w poszanowaniu wartości, akceptowaniu, przeżywaniu  i  urzeczywistnianiu ich.  Działania wychowania i profilaktyki łączą wartości i normy, traktując (w ślad za zapisami Ustawy Prawo Oświatowe) „nauczanie i wychowanie jako respektowanie chrześcijańskiego systemu wartości, przyjmując zasady etyki jako uniwersalne”. W nawiązaniu do tychże zasad etyki prowadzone będą działania szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

Cel kształcenia ogólnego:

 • wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu, szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
 • wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej,
 • formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
 • rozwijanie kompetencji takich, jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
 • ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
 • wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
 • wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
 • kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym i odpowiedzialności za zbiorowość;

Najważniejsze umiejętności rozwijane w szkole to:

 • efektywne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, prezentowanie własnego stanowiska, z uwzględnieniem doświadczeń i poglądów innych ludzi;
 • rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;
 • praca w zespole i społeczna aktywność;
 • aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.

                               Misja Szkoły Podstawowej w Przesmykach.

Szkoła Podstawowa w Przesmykach jest wspólnotą opartą na zasadzie partnerstwa, przyjaźni, szacunku i wzajemnej pomocy, a także zaangażowaniu uczniów, rodziców
i pracowników w kształtowanie jej wizerunku;

1. pomaga uczniom w osiąganiu pełni ich rozwoju poprzez: • stworzenie miłej atmosfery nauki i współżycia, • rozpoznawanie, zachęcanie i rozwijanie twórczych uzdolnień
 i umiejętności uczniów na miarę ich możliwości intelektualnych; • wzbudzanie miłości do nauki pojmowanej jako proces trwający przez całe życie; • rozwijanie poczucia dumy z osiąganych wyników;

2. przygotowuje dziecko do przyszłego życia przez: • uczenie respektowania potrzeb innych i tolerancji, • kształtowanie pozytywnego stosunku do pracy, zabawy, wypoczynku, • propagowanie dziedzictwa kultury narodowej i lokalnej, • poznawanie zasad życia społecznego, • zachęcanie do zespołowego działania i odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze,

3. otacza fachową opieką uczniów mających kłopoty, zapewnia potrzebną ilość zajęć wyrównawczych;

4. dba o rozwój fizyczny uczniów, zachęca do sportowej rywalizacji i uprawiania różnych dyscyplin sportowych;

5. współpracuje ze środowiskiem szkolnym, z gimnazjum i Gminnym Ośrodkiem Kultury, Biblioteką

6. przygotowuje do życia w grupie, rodzinie i społeczności.

                          Wizja Szkoły Podstawowej w Przesmykach.

Szkoła Podstawowa w Przesmykach to: szkoła przyjazna dla uczniów, dbająca o poczucie bezpieczeństwa, stwarzająca optymalne warunki do rozwoju intelektualnego uczniów, gwarantująca dobre i skuteczne nauczanie. Szkoła, która kształtuje swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego tak, aby mogli oni sprostać wyzwaniom współczesnego świata, odnieść sukcesy osobiste i zawodowe, każdy na swoją miarę.

                          Sylwetka absolwenta Szkoły Podstawowej w Przesmykach

Działania zawarte w programie zmierzają do ukształtowania takiego modelu absolwenta, którego niezależnie od posiadanych indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i uzdolnień  cechować będzie posiadanie uniwersalnych cech warunkujących  odpowiednie funkcjonowanie we współczesnym świecie. 

1. Bardzo dobrze funkcjonuje w swoim naturalnym otoczeniu: w domu i w szkole. Pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi. Traktuje nauką jako coś oczywistego. Ma określony, dość szeroki krąg zainteresowań, którym poświęca swój czas i które stara się rozwijać.

2. Jest odpowiedzialny.

3. Stara się przewidzieć skutki swoich działań, wykorzystuje wcześniejsze doświadczenia i gotów jest ponosić konsekwencje. Cieszy się z sukcesów. Akceptuje porażki, ale jeśli jest w stanie – wytrwale i konsekwentnie szuka rozwiązań alternatywnych. Napotykając na problem, stara się go rozwiązać. Jeśli trzeba zwraca się o pomoc do osób ze swojego najbliższego otoczenia i korzysta z niej. Potrafi świadomie dążyć do usprawnienia swojego warsztatu pracy, wykorzystania nowych źródeł wiedzy, opanowania nowych narzędzi. Działając w grupie poczuwa się do odpowiedzialności za efekty jej aktywność.

4. Rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości obowiązujący w jego otoczeniu. W swoim zachowaniu wykazuje dobre intencje.

5. Jest otwarty.

6. Wykorzystuje możliwości, jakie stwarza mu dom i szkoła. Łatwo nawiązuje współpracę z innymi ludźmi. W grupie potrafi działać zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami. Interesuje się stawianymi przed nim zadaniami; potrafi planować swoje działania na rzecz ich realizacji.

7. Jest ciekawy świata.

8. Chętnie gromadzi wiadomości korzystając z różnych źródeł, Dostrzega złożoność świata analizuje istniejące w nim zależności i związki przyczynowo – skutkowe.

9. Potrafi selekcjonować i porządkować zdobywane informacje i ocenić ich przydatność.

10. Jest rozważny.

11. Zna zagrożenia związane z życiem w swoim środowisku, modyfikuje swoje zachowanie w ich przewidywaniu. Potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym. Postępuje zgodnie z zasadami higieny. Wykazuje stosowną aktywność fizyczną.

12. Jest tolerancyjny.

13. Rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym. W każdym stara się dostrzec coś dobrego i rozumieć go.

Struktura oddziaływań wychowawczych

 Dyrektor szkoły:

– stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,

– dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

– nadzoruje realizację Szkolnego Programu Wychowawczego,

– współpracuje z Zespołem Wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim,

– czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego.

 Rada pedagogiczna:

– opracowuje i zatwierdza program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,

– uczestniczy w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,

– uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,

– reaguje na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,

– uczestniczy w ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

 Zespół wychowawców:

– diagnozuje sytuację wychowawczą szkoły,

– określa cele pracy wychowawczo-profilaktycznej na dany rok szkolny,

– opracowuje procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,

– opracowuje zasady współpracy z sądem, policją,

– analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,

– podejmuje działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych i profilaktycznych.

Nauczyciele:

– współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych,

– reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,

– przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,

– udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

– kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,

– rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,

– wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia.

 Wychowawcy klas:

– zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,

– opracowują roczny plan pracy wychowawczej dla swoich klas i realizują go w trakcie roku szkolnego, a następnie przygotowują sprawozdanie z jego realizacji
  i wnioski do dalszej pracy,

– są członkami Zespołu Wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,

– oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,

– współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,

– wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,

– rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,

– dbają o dobre relacje uczniów w klasie,

– podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych.

 Rodzice:

– współtworzą Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny,

– uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,

– uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,

– zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,

– współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,

– dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów.

Samorząd Uczniowski:

– jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły,

– uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,

– współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,

– prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,

– reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,

– propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,

– dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję.

                         Diagnoza

Szkolny Program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2020/2021 opracowany został na podstawie dokonanej diagnozy sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w szkole przeprowadzonej w czerwcu 2020 r.

1. Dokonując analizy środowiska szkolnego uwzględniono:

 • analizę  wyników ankiet  wśród nauczycieli, rodziców i uczniów;

Wnioski z ankiet przeprowadzonych wśród uczniów:

 1. W zdecydowanej większości uczniowie czują się  bezpiecznie w naszej szkole;
 2. Uczniowie w trudnych sytuacjach mogą liczyć na pomoc i wsparcie ze strony rodziców, wychowawców, nauczycieli i dyrektora   szkoły;
 3. Uczniowie deklarują, że nie mają większych problemów z nauką ale prawie  połowa ankietowanych  ma problemy  z niektórych przedmiotów.
 4. Uczniowie nie opuszczają zajęć lekcyjnych, a jeżeli już to z powodu choroby. W razie nieobecności większość może liczyć na pomoc kolegów/koleżanek.
 5. Zdecydowana większość  ankietowanych  deklaruje, że nie spotkała się z przemocą w sieci  ze strony uczniów naszej szkoły.
 6. Ponad połowa ankietowanych dostrzega działania podejmowane ze strony szkoły w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom wśród uczniów.
 7. W wyniku przeprowadzonej ankiety wyróżniono nadal  najbardziej ryzykowne, powtarzające się zachowania uczniów na terenie szkoły i poza nią, będące zagrożeniem dla płynnego przebiegu wychowania i edukacji uczniów oraz ich bezpieczeństwa. Należą do nich:
 1. przezwiska
 2. bójki
 3. przemoc fizyczna ze strony kolegów ( kopanie, popychanie)
 4. groźby i zastraszenia
 5. palenie papierosów                                                                                                                                                                                                                                               

        Wnioski z ankiet przeprowadzonych wśród rodziców:

 1. Rodzice postrzegają szkołę jako miejsce bezpieczne.
 2. Większość rodziców uważa, że w szkole w dostatecznym stopniu ukazywane są zagrożenia związane ze spożywaniem alkoholu, paleniem papierosów lub zażywaniem narkotyków oraz we właściwy sposób szerzona jest idea zdrowego stylu życia i korzystnych dla zdrowia form spędzania wolnego czasu.
 3. Wg ankietowanych rodziców ich dziecko potrafi rozpoznać zachowania (sytuacje) stwarzające dla niego zagrożenie i przeciwstawić się namowom rówieśników lub starszych kolegów zachęcających je do złych (ryzykownych) zachowań, ma poczucie własnej wartości, zna swoje mocne strony i potrafi je wykorzystać.

               Dobrze funkcjonuje też w grupie rówieśniczej. Zdarzają się jednak pojedyncze odpowiedzi, że dziecko było ofiarą przemocy w szkole – głównie poniżanie  słowne,   bicie i kopanie.

 1. Rodzice uważają, że w ramach działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły należy prowadzić zajęcia i pogadanki z psychologiem, policją, wspierać kreatywność  uczniów, eliminować agresję, ukazywać zasady zdrowego stylu życia bez nałogów. Proponować zajęcia praktyczne ułatwiające zaspokojenie potrzeb życiowych tj. robienie kanapek, sałatek, robótki ręczne.
 • wnioski z obserwacji uczniów na zajęciach dydaktycznych, wycieczkach, uroczystościach szkolnych, na korytarzach w czasie przerw, na boiskach, w drodze              do i ze szkoły;
 • analizy dokumentacji wychowawców klas, zapisy w zeszytach wychowawców klas;
 • przeprowadzone rozmowy  z rodzicami, uczniami i nauczycielami;
 • warunki materialne i społeczne rodzin, w których wychowują się uczniowie naszej szkoły.

2.  Diagnozując środowisko szkolne wzięto również pod uwagę:

 • analizę uzyskanych ocen zachowania /wg kryteriów oceny zachowania/,
 • analizę frekwencji uczniów na zajęciach szkolnych,
 • analizę frekwencji rodziców w czasie wywiadówek,
 • analizę wyników w nauce,
 • analizę frekwencji rodziców w czasie uroczystości i imprez organizowanych przez szkołę,
 • analizę ilościową i jakościową  zajęć pozalekcyjnych,
 • realizowane w szkole formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


Przeprowadzona analiza miała posłużyć opracowaniu diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących i czynników ryzyka.

Mocne strony (czynniki chroniące):

1. Systematyczne uczęszczanie do szkoły: średnia frekwencja szkoły 93%.

2. Udział w alternatywnych formach spędzania czasu wolnego: zajęcia dodatkowe, SKS, koła taneczne, zapasy.

3. Deklarowana przez uczniów i ich rodziców umiejętność radzenia sobie z niewłaściwymi zachowaniami prezentowanymi przez innych uczniów.

Słabe strony (czynniki ryzyka):

1. Brak dostatecznej umiejętności radzenia sobie w trudnej sytuacji (konflikty rówieśniczej).

2. Nieumiejętność uczniów radzenia sobie z nieprzyjemnymi uczuciami.

3. Niedostateczne zainteresowanie  rodziców problemami dzieci.

4. Istnienie rodzin niepełnych, rozbitych, o trudnej sytuacji materialnej.

5. Niska motywacja do nauki.

Dokonując analizy przeprowadzonej diagnozy (ankiety, obserwacja, analiza uwag) problemów występujących w środowisku szkolnym, ustalono przejawy zachowań problemowych. Podzielono je na 3 grupy:

1. agresja (słowna i fizyczna): popychanie, przezywanie, wyśmiewanie się, wulgaryzmy, dokuczanie;

2. niska kultura osobista: niegrzeczne odzywanie się do siebie, nieuprzejmość, brak szacunku dla innych, niekulturalne zachowanie się, niewłaściwe zachowanie na przerwach;

3. słabe umiejętności społeczne (brak dostatecznej akceptacji i tolerancji,  niekoleżeńskość, egoizm).

Ustalono również przyczyny, które mogą warunkować występowanie w/w zachowania:

 • brak odpowiednich wzorców odnośnie zachowania,
 • modelowanie i utrwalanie zachowania agresywnego w środowisku rodzinnym,
 • deprywacja potrzeb (środowisko rodzinne),
 • wpływ mediów i nieodpowiednie z nich korzystanie,
 • chęć zwrócenia na siebie uwagi,
 • nieumiejętność radzenia sobie z trudną sytuacją,
 • brak dostatecznej umiejętności radzenia sobie z nieprzyjemnymi uczuciami,
 • słaba stymulacja środowiska rodzinnego dotycząca aspiracji życiowych dzieci (brak motywacji do nauki),
 • niedostateczna współpraca z rodzicami.

W toku analizy zidentyfikowanych problemów ustalone zostały priorytety i cele oddziaływań na następny rok:

1. Wprowadzenie wewnątrzszkolnego programu przeciwdziałania przemocy i agresji słownej w szkole.

2. Bezzwłoczne reagowanie nauczycieli na  negatywne, zauważone zachowania uczniów.

3.Przeprowadzanie lekcji wychowawczych integrujących zespół wychowanków.

4. Przeprowadzenie lekcji wychowawczych poświęconych najważniejszym wartościom w życiu człowieka.

5. Zachęcanie uczniów  do rozwijania swoich zainteresowań i pasji.

6. Niezwłoczne powiadamianie rodziców  o nieodpowiednim zachowaniu dziecka.

7. Nagradzanie uczniów wykazujących wzorowe zachowanie.

8. Zapewnienie konsultacji z psychologiem uczniom mającym problemy z radzeniem sobie  z trudną sytuacją (w ramach współpracy z GOPS Przesmyki).

Obszary pracy wychowawczo-profilaktycznej oraz zadania wychowawczo-profilaktyczne realizowane w roku  2020-2021:

I. Relacje-kształtowanie postaw społecznych.

II. Zdrowie– edukacja zdrowotna.

III. Kultura-wartości, normy, wzory zachowań.

IV. Bezpieczeństwo– profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych).

 1. Relacje-kształtowanie postaw społecznych.

Cel ogólny programu: Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych.

CELE: Budowanie atmosfery współpracy i koleżeństwa w ramach zespołów klasowych oraz  całej społeczności szkolnej. Uczenie kultury bycia w różnych sytuacjach– umiejętność porozumiewania się i pracy w grupie. Wspieranie indywidualnego rozwoju ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości.  Rozwijanie kompetencji wychowawczych nauczycieli, wychowawców i rodziców oraz budowanie zasad  dobrze rozumianego partnerstwa (pomiędzy rodzicami a szkołą), poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań problemów wychowawczych.

ZADANIA – KLASY I-III:
Kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych;

rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń;

kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł;

 kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej;

przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi;

zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju;

rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów.

ZADANIA – KLASA IV:       
Kształtowanie umiejętno­ści właściwej komunika­cji, stanowiącej podstawę współdziałania.

Kształtowanie umiejętno­ści asertywnego wyraża­nia własnych potrzeb.

Rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi.

Kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób.

Rozwijanie zdolności do inicjowania i podtrzy­mywania znaczących głębszych relacji.

Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku w społeczności szkolnej.

ZADANIA – KLASA V:
Rozwijanie umiejętności rozumienia innych, która sprzyja efektywnej współ­pracy.

Wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji (wolontariat).

Rozwijanie poczucia przy­należności do grupy (sa­morząd uczniowski, drużyna, wspólnota).

Kształtowanie otwartości na doświadczenia innych ludzi, ich sposobów roz­wiązywania problemów, na nową wiedzę.

Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób zna­czących i autorytetów.

ZADANIA – KLASA VI:
Kształtowanie umiejętno­ści współpracy w dążeniu do osiągnięcia celu.

Uwrażliwianie na różne obszary ludzkich proble­mów i potrzeb poprzez krzewienie potrzeby udzielania pomocy (wo­lontariat).

Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wy­rażanie własnych opinii, przekonań i poglądów.

Rozwijanie świadomości roli i wartości rodziny w życiu człowieka. Rozwijanie samorządności.

ZADANIA – KLASA VII:
Kształtowanie umiejęt­ności wchodzenia w inte­rakcje z ludźmi w sposób zapewniający zadowole­nie obydwu stron.

Kształtowanie umiejęt­ności szukania inspiracji, rozwijanie własnej kre­atywności.

Rozwijanie odpowiedzial­ności za siebie i innych (wolontariat).
 

ZADANIA – KLASA VIII:

Rozwijanie umiejętno­ści poszukiwania takich rozwiązań, które stwa­rzają korzyści dla obydwu stron.

Rozwijanie umiejętności dostrzegania pozytyw­nych aspektów działania zespołowego poprzez docenienie różnic zdań i wiedzy, doświadczeń, specjalizacji, kompetencji.

        Rozwijanie potrzeby cią­głego doskonalenia siebie jako jednostki, członka rodziny i społeczeństwa.

Dział pracy wychowawczejSposób realizacji:TerminOdpowiedzialniEfekty:
  Organizacja pracy
i współpraca
w zespołach klasowych.

         
Organizacja zespołów klasowych w nowym roku szkolnym: wybór samorządów klasowego i szkolnego, zorganizowanie dyżurów klasowych. Pomoc nowym uczniom oraz przedszkolakom
w adaptacji ze środowiskiem szkolnym.
wrzesieńWychowawcy
przedszkola i klas I – VIII, opiekun samorządu szkolnego.
  Uczeń zna swoje prawa
i obowiązki. Czuje się członkiem zespołu klasowego, aktywnym
i odpowiedzialnym za pracę i atmosferę w nim panującą. Zna prawa człowieka, dziecka i ucznia oraz procedury  postępowania w przypadku łamania zasad. Zn  przyczyny  zachowań agresywnych i potrafi  rozwiązywać konflikty oraz radzić sobie z sytuacjami przemocy i agresji.  
Zapoznanie uczniów z dokumentami regulującymi pracę szkoły (Statut, ZWO).wrzesieńWychowawcy
Integracja uczniów w zespole klasowym poprzez wzajemne poznawanie się, umacnianie więzi koleżeńskich.rok szkolnyWychowawcy
Przeprowadzenie cyklu  lekcji wychowawczych kształtujących umiejętności interpersonalne, postawy asertywności oraz rozwijające postawy psychospołeczne.Październik – grudzieńWychowawcy
Warsztaty dla uczniów dotyczące komunikacji interpersonalnej, postaw asertywnych. Ich celem jest uświadomienie uczniom, iż właściwa komunikacja jest skuteczniejszym sposobem rozwiązywania konfliktów niż agresja.rok szkolnyPsycholog PPP w Stoku Lackim
Aktywizowanie uczniów do  udziału w życiu klasy i szkoły. Pogadanki na  temat  tolerancji, prawidłowej komunikacji z  innymi ludźmi, pomocy koleżeńskiej,  przyjaźni, zapobiegania agresji. Realizacja wewnątrzszkolnego programu  przeciwdziałania przemocy i agresji słownej. Podsumowanie działań programu  w formie konkursu „Szkoła bez przemocy”.Na bieżąco   I semestr    II semestrWychowawcy
Nauczyciele
Dyrektor, wychowawcy K Kasjaniuk, wychowawcy
Opieka uczniów nad przydzielonymi klasopracowniami. Zaangażowanie uczniów do dbałości o estetykę pomieszczeń,  pomoce naukowe  i sprzęt w klasach.Cały rok szkolnyWychowawcy  
Rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności za własne uczenie się. Zaangażowanie U w pracę na rzecz innych -zorganizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce (wolontariat szkolny). Na bieżącoWychowawcy  
Budowanie systemu wartości- współpraca wychowawcza
z rodzicami
 i środowiskiem lokalnym.  
Udział rodziców w planowaniu i realizacji zadań statutowych szkoły –  monitorowanie potrzeb i oczekiwań  w zakresie wychowania.wrzesieńWychowawcyOrientowanie się rodziców
w podstawowych aktach prawnych szkoły. Dobór grupy rodziców do czynnego uczestnictwa  w życiu szkoły. Współpraca  z rodzicami
 w organizacji imprez. Współpraca
w zakresie kontroli postępów  w nauce
 i frekwencji uczniów. Bieżące reagowanie na trudności wychowawcze
 i dydaktyczne uczniów oraz podejmowanie współpracy. Systematyczna obecność
 na zebraniach
z rodzicami.    
Poznanie środowiska domowego uczniów,  rozpoznawanie potrzeb. Otoczenie opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji edukacyjnej, zdrowotnej, rodzinnej i materialnej we  współpracy
z GOPS.
Na bieżącoWychowawcy
Wypracowanie form współpracy z rodzicami i zachęcanie rodziców do poszerzania wiedzy dotyczącej problemów dzieci /poprzez udział
w spotkaniach ze specjalistami i samokształcenie/.
Na bieżącoWychowawcy  
Integracja zespołu rodzicielskiego- wybory trójek klasowych.wrzesieńWychowawcy
Zaangażowanie rodziców w życie klasy i szkoły.  Współpraca rodziców przy organizacji imprez, uroczystości szkolnych, wycieczek- tworzenie pozytywnego klimatu.Wg  kalendarza imprezDyrektor. Wychowawcy
Organizacja zebrań klasowych rodziców- okresowe omawianie wyników w nauce i zachowaniu. Informowanie o postępach edukacyjnych i o trudnościach. Wprowadzenie dziennika elektronicznegoXI, I, IVWychowawcy
Przeciwdziałanie absencji szkolnej. Regularne  analizowanie przyczyn nieobecności uczniów.Na bieżącoWychowawcy
Systematyczne kontakty z rodzicami uczniów mających  trudności
w nauce lub zachowaniu/ w tym telefoniczne i listowne/. Wspólna praca rodziców i nauczycieli  nad właściwym stosunkiem dziecka do obowiązków szkolnych.
Na bieżąco wg potrzebWychowawcy
Współpraca z Powiatową Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną
w Stoku Lackim. Diagnozowanie  potrzeb uczniów z deficytami rozwojowymi oraz pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Cały rok szkolnyWychowawcy
Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę i  ośrodkami kultury.Cały rok szkolnyDyrektor, Wychowawcy
Rozwój intelektualny i emocjonalny uczniów, rozpoznawanie oraz dbanie o rozwój zainteresowań i zdolności.Budowanie motywacji do nauki- aktywizowanie uczniów poprzez powierzanie im zadań odpowiadających ich  indywidualnym predyspozycjom. Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach, turniejach, olimpiadach i rozgrywkach sportowych.
Organizowanie zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań wg potrzeb i oczekiwań uczniów. .
Rozwijanie przedsiębiorczości i inicjatywy- zachęcanie uczniów do podejmowania inicjatyw na rzecz klasy, szkoły, środowiska lokalnego. Wprowadzenie do tematyki godzin wychowawcy klasowego tematu z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości.
Wdrażanie poczucia odpowiedzialności, obowiązkowości
 i dyscypliny- monitoring przyjętych przez uczniów obowiązków i zleconych do wykonania prac, w celu rozbudzenia odpowiedzialności za podjęte zobowiązania., ale również rozliczanie uczniów z powierzonych im zadań pod kątem uczciwości, eliminowanie np. ściągania, wyręczania się innymi, wykorzystywania innych. Kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki (fair play). Pogadanki na temat wyboru zawodu pod względem własnych zainteresowań i predyspozycji oraz zapotrzebowania na rynku pracy.
Cały rok         Na bieżąco.             rok szkolnyWychowawcy
nauczyciele przedmiotów


wychowawcy             B. Grochowska
Uczeń: podejmuje obowiązki szkolne i bierze odpowiedzialność za własną przyszłość; umie zachować się  w sytuacjach zwycięstwa i porażki. 
Podjęcie  działań sprzyjających zwiększeniu aktywności czytelniczej uczniów ( konkurs ,,Czytelnik Roku”). Popularyzacja książek i czasopism dla dzieci- upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów.   Na bieżącoWychowawcy, nauczyciele poloniści bibliotekarzUczeń: chętnie odwiedza bibliotekę
i systematycznie korzysta
z księgozbioru.
Pogadanki dotyczące wyboru odpowiednich książek i czasopism dostosowanych do wieku – kształcenie umiejętności korzystania
 z informacji zawartych w czasopismach dziecięcych
i młodzieżowych.
Cały rokBibliotekarz  
Akcja Bookcrossing- rozpowszechnianie/promowanie akcji.Na bieżącoWychowawcy świetlicy.
 1. ZDROWIE- edukacja zdrowotna.

Cel ogólny programu: Działania na rzecz propagowania zdrowego stylu życia.

Cele szczegółowe:  Promocja zdrowia i rozwijanie zdolności do prowadzenia zdrowego i ekologicznego stylu życia. Ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się,  korzyści płynących z aktywności fizycznej. Przygotowanie uczniów do  umiejętnego korzystania ze środków społecznego przekazu oraz takiego posługiwania się komputerem i Internetem, by nie zagrażały one zdrowiu człowieka i kontaktom międzyludzkim ( profilaktyka uzależnienia od gier komputerowych, Internetu, cyberprzemoc). Przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez uczniów.

ZADANIA – KLASY I-III:

• Zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i in­nych, kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia;
• Zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej;

• przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym i psychicznym;

• kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie;

• rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku;

• kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania przyczynowo-skutkowego;

• uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin;

• kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki.

ZADANIA  – KLASA IV
Nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu.
Inspirowanie młodzieży do myślenia o własnej motywacji do działania.

Nabywanie umiejętności gromadzenia i porządko­wania wiedzy o sobie.

Kształtowanie postaw otwartych na poszukiwa­nie pomocy oraz porady, kiedy zaczynają się trud­ności i kiedy wybór jest ważny i trudny.

Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.

ZADANIA – KLASA V

Zachęcanie uczniów do pracy nad własną motywacją oraz analizą czynników, które ich demotywują.

Kształtowanie umiejęt­ności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.

Prezentowanie sposobów pokonywania własnych słabości oraz akceptowa­nia ograniczeń i niedo­skonałości.

ZADANIA – KLASA VI

Kształtowanie umiejętno­ści rozpoznawania wła­snych cech osobowości.

Kształtowanie konstruk­tywnego obrazu własnej osoby, np. świadomości mocnych i słabych stron.

Rozwijanie właściwej po­stawy wobec zdrowia i ży­cia jako najważniejszych wartości. Doskonalenie i wzmacnianie zdrowia fizycznego.

ZADANIA – KLASA VII

Kształtowanie postawy proaktywnej, w której uczeń przejmuje inicjaty­wę, ale też odpowiedzial­ności za swoje działania, decyzje.

Kształtowanie umiejętno­ści świadomego wyzna­czania sobie konkretnych celów.

Rozwijanie umiejętności hierarchizacji zadań.

Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez określanie osobistego potencjału.

Kształtowanie świado­mości własnego ciała z uwzględnieniem zmian fizycznych i psychicznych w okresie dojrzewania

ZADANIA – KLASA VIII

Kształtowanie postawy uczniów nastawionej na rozwiązania – charak­teryzującej się samoświa­domością, wyobraźnią, kreatywnością.

Kształtowanie umiejęt­ności wyznaczania sobie celów krótko- i długoter­minowych.

Rozwijanie umiejętności ustalania priorytetów, uwzględniając kryteria ważności i pilności.

Rozwijanie umiejętności oceny własnych możli­wości.

Kształtowanie świadomo­ści dotyczącej wyko­rzystania ruchu w życiu człowieka jako skutecz­nego sposobu dbania o zdrowie psychiczne.

Propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od nałogów.    Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu
-wykorzystywanie tematyki lekcyjnej na wszystkich przedmiotach do szerzenia wiedzy o uzależnieniach, wynikających z nich zagrożeniach oraz sposobach zapobiegania uzależnieniom. Realizacja programów profilaktycznych „Nie pal przy mnie proszę” i „Znajdź właściwe rozwiązanie”. Realizacja programu „Listopad miesiącem profilaktyki uzależnień” w ramach współpracy z Gminną Komisją do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Cały rok         ListopadWychowawcy Pielęgniarka Beata Lipińska   Dyrektor B. LipińskaUczeń: dba o zdrowie, dostrzega niebezpieczeństwa związane ze środkami chemicznymi, narkotykami, używkami, papierosami, lekami, wystrzega się wszelkich szkodliwych nałogów – palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków
 i innych środków odurzających, dba  higienę osobistą, estetykę ubioru
i prawidłowy rozwój fizyczny; wie jak radzić sobie ze stresem. Umie krytycznie i racjonalnie korzystać z oferty medialnej,
w tym z mediów społecznych. Dba o swoje bezpieczeństwo i innych z powodu epidemii koronawirusa.
Podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców, opiekunów i nauczycieli  poprzez udział w pogadankach (zażywanie substancji psychoaktywnych, dopalaczy, narkotyków, palenie papierosów).Wg kalendarza spotkańDyrektor
B. Lipińska
Propagowanie zdrowego stylu życia i żywienia. Realizacja programu „Trzymaj formę” Organizacja i udział w konkursach
o tematyce zdrowotnej.
Na bieżącoWychowawcy B. Lipińska . K. Kasjaniuk
Okresowe kontrole czystości- za zgodą rodziców2x w rokuWychowawcy
Pielęgniarka
Wyrabianie nawyków prawidłowego czyszczenia zębów
i okresowa fluoryzacja.
4 x w rokuPielęgniarka
Uświadamianie konieczności racjonalnego żywienia-udział
w programie,, Owoce  i warzywa  w szkole”, ,,Szklanka mleka”, ,,Śniadanie daje moc”.
cały rok szkolnyWychowawcy Dyrektor
Ukazanie sposobów pożytecznego spędzania  wolnego czasu. Zachęcanie do aktywności sportowej poprzez udział w zajęciach rekreacyjno – sportowych, zawodach sportowych. Przestrzeganie przepisów BHP podczas gier i zabaw.cały rok szkolnyWychowawcy nauczyciel w-f
Uświadomienie uczniom uzależnienia od Internetu, telefonu komórkowego, komputera i telewizji. Poznawanie sposobów krytycznego korzystania z mediów i prasy.Na bieżącoWychowawcy
Pogadanki na temat :  „ Wpływ nikotyny, alkoholu, narkotyków
  i dopalaczy na zdrowie człowieka” – Rozwijanie umiejętności zachowania dystansu wobec niewłaściwych zachowań kolegów oraz wyrabianie nawyku odmawiania na niestosowne propozycje (kształtowanie postaw asertywnych).
1 semestrWychowawcy
B. Lipińska Psycholog
Podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku zaistnienia takiej konieczności /zgodnie z obowiązującymi procedurami/.Na bieżącoWychowawcy Dyrektor
Organizowanie spotkań dla dzieci i młodzieży  ze specjalistami
z zakresu profilaktyki uzależnień- przybliżenie skutków eksperymentowania z używkami (alkohol, narkotyki, dopalacze).
ListopadDyrektor
B. Lipińska

Zapoznanie nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców/opiekunów z procedurami funkcjonowania szkoły w czasie epidemii koronowirusa:                                               1.Procedura BHP w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 dla pracowników Zespołu Szkół w Przesmykach przychodzących           do pracy:                                                                                                                                                                                                                                                          –  Instrukcja mycia rąk                                                                                  – Instrukcja dezynfekcji sprzętów i powierzchni                                  – Wyznaczenie pomieszczenia do izolacji dziecka w przypadku podejrzenia wystąpienia u niego objawów choroby.                      2. Procedura komunikowania  na drodze NAUCZYCIEL – DYREKTOR, NAUCZYCIEL – RODZIC na czas epidemii.                                      3 Zgoda rodzica na pomiar temperatury dziecka                                 4. Procedura wydawania posiłków.                                              Wprowadzenie do tematyki godzin wychowawczych informacji na temat koronawirusa i sposobów zmniejszenia ryzyka zachorowań na COVID – 19.Sierpień. wrzesieńDyrektor, wychowawcy.asie epidemii korona z procedurami funkcjonowania szkoły w czasie epidemii koronawirusa.
Współpraca z rodzicami lub opiekunami uczniów i wychowanków w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia. Opracowanie i wykonanie gazetek tematycznych, plakatów,  ew. ulotek.Na bieżącoWychowawcy K. Kasjaniuk
Ochrona przyrody.Budzenie zainteresowania i przyjaznej postawy wobec środowiska naturalnego: konkursy ekologiczne, gazetki, prezentacje, pogadanki na godzinach wychowawczych.Na bieżącoWszyscy   nauczyciele, B. LipińskaUczeń: Rozumie potrzebę ochrony przyrody  i podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku.  
Udział  uczniów w akcjach ekologicznych typu  Dzień Ziemi.wg kalendarza imprezWychowawcy                         B. Lipińska
Uczenie działań na rzecz tworzenia zdrowego środowiska- wdrażanie do zbiórki surowców wtórnych.Cały rok B. Lipińska,  Samorząd Uczniowski    Wychowawcy,
 1. Kultura-wartości, normy, wzory zachowań.

Cel ogólny: Wpajanie uczniom systemu wartości ogólnoludzkich. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych i kultury osobistej.

Cele szczegółowe: Dążenie do uzyskania wysokiego poziomu kultury osobistej poprzez wdrażanie do poszanowania odmienności innych w sferze wiary, poglądów, upodobań i zainteresowań, wyglądu zewnętrznego, sytuacji materialnej. Rozwijanie zachowań asertywnych i empatycznych. Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, szanowanie dorobku narodowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości europejskie. Kształtowanie postaw: obywatelskich.

ZADANIA – KLASY I-III:

Kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę wypowiadania się;

 kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych, odróżniania dobra od zła;

kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji, określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzin­nym, szkolnym i lokalnym, uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność;

kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literac­kimi i wytworami kultury, zapoznanie z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci;

kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektu­alnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji;

 inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespo­łowej, wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia;

 przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymaga­jących umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów;

 przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowa­nie i rozwijanie własnych zainteresowań;

 wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i trady­cji narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokalną;

 kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych for­mach ekspresji;

 kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie cie­kawości poznawczej, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania;

 kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw.

ZADANIA – KLASA IV
Zapoznanie z rolą zainte­resowań w życiu czło­wieka.
Uwrażliwianie na kwestie moralne, np. mówienia prawdy, sprawiedliwego traktowania.
Kształtowanie pozytyw­nego stosunku do proce­su kształcenia.
Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze.

ZADANIA – KLASA V
Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów.

Budowanie samoświado­mości dotyczącej praw, wartości, wpływów oraz postaw.

Rozwijanie umiejętno­ści wyrażania własnych emocji.

Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się z uwzględnieniem sytuacji i miejsca.

ZADANIA – KLASA  VI

Rozwój zainteresowań, poszerzenie autonomii i samodzielności.

Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływów rówieśników i mediów na zachowanie.

Dokonywanie analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań i czynników które na nie wpływają.

Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego.

ZADANIA – KLASA VII

Popularyzowanie alterna­tywnych form spędzania czasu wolnego.

Rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia i samokształ­cenia, zaangażowania w zdobywanie wiedzy i umiejętności.

Rozwijanie takich cech jak: pracowitość, odpo­wiedzialność, prawdo­mówność, rzetelność  i wytrwałość.

Umacnianie więzi ze spo­łecznością lokalną.

ZADANIA – KLASA VIII

Popularyzowanie wiedzy o różnicach kulturowych oraz rozwijanie umiejęt­ności korzystania z niej w kontakcie z przedsta­wicielami innych narodo­wości.

Popularyzowanie wiedzy i rozwijanie świadomości na temat zasad humani­taryzmu. Kształtowanie uczuć patriotycznych. Rozwijanie samorządności uczniów i  poczucia odpowiedzialności spo­łecznej poprzez podej­mowanie działań na rzecz lokalnej społeczności.

Życie kulturalne szkoły
i środowiska lokalnego.
Wprowadzanie w świat wartości(moralnych, uniwersalnych) oraz kształcenie umiejętności dokonywania wyborów zgodnych  z hierarchią wartości.                                                                                  Ustalenie klasowych norm i zasad postępowania. Uświadomienie uczniom    zasad zachowania się  w różnych sytuacjach.                 Utrwalenie zwrotów grzecznościowych i dążenie do ich nawykowego stosowania. (Zwracanie uwagi na kulturę słowa, ubioru
i zachowania).
Cały rok szkolny   Wrzesień   Na bieżącoWychowawcy Nauczyciele przedmiotówUczeń: czuje się bezpiecznie w szkole i rozumie potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa innym, buduje zdrowy system wartości, potrafi zachować się adekwatnie do sytuacji, jest wrażliwy i empatyczny, akceptuje siebie, korzysta z pozytywnych wzorców zachowań,  zna zasady kultury i stara się ich przestrzegać w życiu codziennym  
Nasza historia, tradycje i kultura
 – wychowanie patriotyczne
i obywatelskie.  
Kultywowanie tradycji i obyczajów regionu, w którym funkcjonuje szkoła.Cały rok szkolnyWychowawcyUczeń:  kształtuje w sobie poczucie tożsamości narodowej, przynależności do społeczności lokalnej
i regionalnej. Uczy się postaw społecznych, wychowuje się do demokracji
i samorządności.
Angażowanie uczniów do przygotowania gazetek ściennych dotyczących ważnych wydarzeń historycznych, kulturalnych.Cały rok szkolnyWychowawcy
 Budzenie patriotyzmu lokalnego, ukazywanie tradycji i walorów naszego regionu. Rozwijanie zainteresowań własnymi korzeniami rodzinnymi.Cały rok szkolnyWychowawcy Nauczyciele przedmiotówUczeń: szanuje symbole narodowe; zachowuje się odpowiednio
 w trakcie uroczystości okolicznościowych; zna kulturalny i naukowy dorobek własnego narodu.  
Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa  w życiu wspólnoty lokalnej. Organizowanie uroczystości na rzecz Szkoły i środowiska.Wg kalendarza uroczystości szkolnych.Dyrektor
Nauczyciele
Wychowawcy
Rozwijanie u uczniów poczucia więzi narodowej i szacunku dla polskiej tradycji, obrzędów ludowych oraz symboli narodowych poprzez  udział w uroczystościach szkolnych i środowiskowych związanych ze świętami narodowymi.Na bieżącoNauczyciel  historii, języka polskiego i in. N-le
Zachęcanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w pracach organizacji uczniowskich, w organizowaniu imprez klasowych
i szkolnych. Udział uczniów w pracach samorządu szkolnego. Wspieranie przez nauczycieli wartościowych inicjatyw
 i rozwijanie kreatywności uczniów. Wybór Samorządu Uczniowskiego jako reprezentacji społeczności uczniowskiej
Cały rok szkolnyWychowawcy Opiekun SU
Poznawanie symboli narodowych, ich historii i znaczenia, okazywanie im szacunku (przypominanie o odpowiednim zachowaniu w czasie hymnu).Na bieżącoNauczyciel  historii, języka polskiego i in. N
Ukazywanie sylwetek Wielkich Polaków (postaci historycznych
i współczesnych) z podkreśleniem prezentowanych przez nie wartości. Odwiedzanie,  porządkowanie lokalnych miejsc pamięci narodowej. Spotkania z ciekawymi ludźmi.
Na bieżącoNauczyciel  historii, języka polskiego i in. N-le
Udział w różnych formach pomocy charytatywnej,  wolontariacie.
Przygotowanie Wigilii szkolnej i jasełek.
Wg potrzeb

grudzień
Wychowawcy Księża – katecheci

 IV. Bezpieczeństwo- profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych).

Cel ogólny programu: Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i poza nią.

Cele szczegółowe:  Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia. Zapobieganie i zmniejszanie szkód występujących w życiu młodych ludzi w związku  z sięganiem przez nich po substancje uzależniające. Ograniczenie i eliminowanie zachowań problemowych występujących wśród dzieci i młodzieży jak: wagary, agresja i przemoc.

ZADANIA – KLASY I-III:

Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytu­acjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych;

 kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzysty­wania informacji z różnych źródeł, korzystania z technologii informacyj­no-komunikacyjnych, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpie­czeństw wynikających z anonimowości kontaktów, respektowanie ograni­czeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów;

przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi i urządzeń technicznych, bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych i poruszania się po drogach;

 przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji, zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom problemowym;

 kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy.

ZADANIA – KLASA IV

Redukowanie agresyw­nych zachowań poprzez uczenie sposobów roz­wiązywania problemów.

Budowanie atmosfery otwartości i przyzwolenia na dyskusję.

Uświadamianie zagrożeń wynikających z korzysta­nia z nowoczesnych tech­nologii informacyjnych.

Zwiększanie wiedzy na te­mat środków uzależnia­jących i zagrożeń z nimi związanych.

Rozwijanie umiejętności troski o własne bezpie­czeństwo w relacjach z innymi.

ZADANIA – KLASA V

Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji.

Rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego postępowania.

Dokonywanie analizy wpływu nastawienia do siebie i innych na moty­wację do podejmowania różnorodnych zachowań.

Rozwijanie poczucia oso­bistej odpowiedzialności, zachęcanie do angażo­wania się w prawidłowe i zdrowe zachowania.

Doskonalenie umiejęt­ności rozpoznawania symptomów uzależnienia od komputera i Internetu.

ZADANIA – KLASA VI

Dostarczanie wiedzy na temat osób i instytu­cji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach.

Budowanie atmosfery wsparcia i zrozumienia w sytuacji problemo­wej oraz promowanie rzetelnej wiedzy mającej na celu zredukowanie  lęku.

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własny­mi negatywnymi emocja­mi oraz z zachowaniami agresywnymi.

Kształtowanie przekonań dotyczących znaczenia posiadanych informacji, których wykorzystanie pomaga w redukowaniu lęku w sytuacjach kryzy­sowych.

Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobo­wych oraz ograniczonego zaufania do osób pozna­nych w sieci.

ZADANIA – KLASA VII

Rozwijanie postaw opartych na odpowie­dzialności za dokonywane wybory i postępowanie.

Dostarczenie wiedzy z za­kresu prawa dotyczącego postępowania w spra­wach nieletnich.

Rozwijanie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych, niesienia pomocy dotkniętym nimi osobom oraz minimalizo­wania ich negatywnych skutków.

Rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia sie­bie poprzez poszukiwanie i udzielanie odpowiedzi na pytania: Kim jestem? Jakie są moje cele i zada­nia życiowe?

ZADANIA – KLASA VIII

Propagowanie wiedzy na temat prawnych i moralnych skutków posiadania, zażywania i rozprowadzania środ­ków psychoaktywnych.

Rozwijanie umiejętności wykorzystywania elemen­tów negocjacji i mediacji w sytuacji rozwiązywania konfliktów.

Rozwijanie umiejętności podejmowania działań zgodnych ze zweryfikowa­nymi źródłami wiedzy.

Utrwalanie umiejętności oceny konsekwencji po­dejmowanych działań dla siebie i dla innych – okre­ślanie alternatywnych rozwiązań problemu.
Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji.

Rozwijanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i kolegów.        Poznanie procedur bezpieczeństwa w szkole i poza nią oraz zasadami BHP na lekcjach- pogadanki na temat przestrzegania zasad bezpiecznego zachowywania się uczniów w szkole, w domu, w drodze do szkoły.  Kontrolowanie niebezpiecznych miejsc i sytuacji. Uwrażliwienie na bezpieczne spędzanie czasu podczas przerw.WrzesieńWychowawcyUczeń:
dba o ład, porządek
 i bezpieczeństwo na terenie szkoły; zachowuje się odpowiednio
w trakcie uroczystości okolicznościowych; akceptuje innych członków grupy, ich poglądy; potrafi rozwiązywać sprawy sporne, łagodzi konflikty; dba o ład i porządek na terenie szkoły; umiejętnie reaguje na cudze potrzeby, emocje, opinie  i agresję.
Bezpieczeństwo w drodze do szkoły, na terenie szkoły, w drodze do domu – pogadanki. Udział  w spotkaniu z przedstawicielem WORD Siedlce (klasy I – IV i V – VII). Udział w programie „Jestem widoczny – jestem bezpieczny”.Wrzesień  Wychowawcy Dyrektor
Udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym ,,Akademia Bezpiecznego Puchatka”.Wg regulaminuNauczyciel informatyki w kl. I
Współpraca ze Strażą Pożarną. Zaznajamianie z przepisami BHP, drogami ewakuacyjnymi w szkole. Próbna ewakuacja.
Poznanie i utrwalanie numerów  alarmowych.
rok szkolnyK. Kasjaniuk,

Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa poprzez monitoring, wzmocnione dyżury podczas przerw oraz imprez szkolnych. Praca świetlicy szkolnej..Na bieżącoWszyscy nauczyciele
Identyfikowanie różnych form przemocy i agresji w szkole, ustalenie ich źródeł w szkole i poza nią. Podejmowanie środków zaradczych. Kształtowanie umiejętności akceptacji osób niepełnosprawnych.Na bieżącoWszyscy nauczyciele
Bezpieczeństwo w czasie wolnym (bezpieczne ferie, bezpieczne wakacje) –działania  promujące zasady bezpiecznego wypoczynku.Styczeń
czerwiec
Wychowawcy
E bezpieczeństwo- kształtowanie umiejętności korzystania
z technologii informacyjno-komunikacyjnej.
Przypomnienie uczniom zasad dotyczących korzystania z telefonów komórkowych.
Ukazywanie negatywnego wpływu przemocy  i wulgaryzmów
w środkach przekazu i grach komputerowych na postawy społeczne uczniów.
Kształtowanie wiedzy na temat zagrożeń płynących z nadmiernego korzystania  z mediów.                                                                             Uświadamianie uczniom iż w Internecie  nie są anonimowi- prelekcje dotyczące cyberprzemocy. Potrzeba ochrony danych osobowych.
Uświadomienie rodzicom potrzeby kontrolowania tego, co dziecko czyta, ogląda, w jakie gry komputerowe gra (zagrożenia płynące
 z Internetu).
Wrzesień Na bieżącoWychowawcy psycholog PPP-PUczeń: stosuje zasady ochrony osobistej, ochrony danych, ochrony tożsamości cyfrowej, bezpiecznego  użytkowania uwzględniające ochronę środowiska naturalnego i odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów
i nauczycieli.  
Zapoznawanie uczniów z problematyką licencji, certyfikatów, praw autorskich, legalności oprogramowania, ze zjawiskiem i konsekwencjami tzw. „cyberprzemocy” oraz  stalkingu. Poszerzanie zasobów programowych i multimedialnych szkoły. Podnoszenie  kompetencji cyfrowych nauczycieli, Kształtowania kompetencji cyfrowych uczniów,cały rok   cały rok  nauczyciel informatyki 

               Organizacja działań dla rodziców.

ZadaniaFormy  realizacji:
Informowanie rodziców o podejmowanych przez szkołę działaniach wychowawczo-profilaktycznych.– Zapoznanie rodziców z programem wychowawczo-profilaktycznym. – Dni otwarte szkoły – kierowanie informacji do rodziców. – Przekazywanie na bieżąco informacji o realizowanych programach wychowawczo-profilaktycznych za pomocą strony internetowej szkoły, poczty elektronicznej, gazetek ściennych w szkole.    
Informowanie rodziców o funkcjonowaniu dziecka
w szkole.    
– Przekazywanie na bieżąco informacji o sukcesach, trudnościach i problemach uczniów  podczas rozmów indywidualnych, zebrań klasowych. – Rozmowy indywidualne z nauczycielami, dyrektorem szkoły. – Informacje na temat niskiej frekwencji . – Współpraca z radą rodziców w zakresie pomocy materialnej  dla uczniów potrzebujących wsparcia, dożywiania, dofinasowania wycieczek.
Przekazywanie wiedzy na temat problemów wychowania
i profilaktyki        
– Organizacja spotkań, warsztatów dla rodziców ze specjalistami zgodnie z rozpoznanymi potrzebami np.
nt. uzależnienia od dopalaczy, Internetu.  – Prelekcje  np. na temat bezpieczeństwa, zachowań agresywnych,  używek.  – Pogadanki: zaspokojenie potrzeb psychicznych dziecka (miłość, akceptacja, szacunek, troska) jako podstawa wychowania. – Ulotki  dla rodziców – upowszechnianie materiałów edukacyjnych. – Doskonalenie umiejętności rodziców w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. – Indywidualne konsultacje z wychowawcą i psychologiem szkolnym . 

Organizacja działań dla nauczycieli

ZadaniaFormy  realizacji:
Organizacja doskonalenia zawodowego – kursy, warsztaty, szkolenia. – Dostarczanie nauczycielom informacji o dostępnych formach doskonalenia poza szkołą np. na temat dostosowania warunków wychowawczych do potencjalnych obszarów dyskryminacji.
Organizacja wewnątrzszkolnego doskonalenia. Doskonalenie kompetencji nauczycieli
i wychowawców w zakresie profilaktyki używania niebezpiecznych środków i  substancji.
– Organizacja szkoleniowych rad pedagogicznych, np. z zakresu wychowania ku wartościom, umiejętności posługiwania się dziennikiem elektronicznym oraz zdalnego nauczania. – Uzyskanie wiedzy na temat norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.
Propagowanie literatury na temat profilaktyki
w szkole. 
– Gromadzenie literatury na temat szkolnej profilaktyki. 

– Udostępnianie materiałów szkoleniowych.

Zasady ewaluacji:

Przebieg pracy wychowawczo-profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji  i ocenie.  Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców
i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i wyciąganiu wniosków na przyszłość. Najlepszych efektów można spodziewać się, gdy ewaluacji dokonuje się na podstawie obserwacji procesu wychowania.

Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

1) obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,

2) badanie stopnia rozumienia i respektowania obowiązujących norm,

3) analiza wyników w nauce i zachowaniu,

3) monitorowanie frekwencji uczniów na zajęciach i innych formach pracy i wypoczynku proponowanych przez szkołę,

4) badanie wybranych obszarów pracy wychowawczej poprzez przeprowadzenie ankiet wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

Ewaluacji programu wychowawczo-dydaktycznego, dokona powołany przez dyrektora szkoły zespół ds. ewaluacji programu oceniając rezultaty i efektywność prowadzonych działań. Z wnioskami z prowadzonej ewaluacji  poinformowana zostanie rada pedagogiczna na zebraniu kończącym rok szkolny.

UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU:

1. Treści Programu Wychowawczo-Profilaktycznego są realizowane przez wszystkich nauczycieli – wychowawców, nauczycieli zajęć edukacyjnych i pracowników szkoły.

2. Realizacja Programu Wychowawczo- Profilaktycznego szkoły odbywa się w ramach:

– zajęć prowadzonych przez nauczycieli – wychowawców,

– zajęć prowadzonych przez nauczycieli zajęć edukacyjnych,

– zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez szkołę.

3. Na podstawie Programu Wychowawczo- Profilaktycznego szkoły wychowawcy klas planują zadania wychowawcze dla klasy na dany rok szkolny.
4. Podstawą do planowania działań wychowawczych są przede wszystkim: potrzeby wychowanków oraz diagnoza sytuacji wychowawczej klasy.
5.  Zadania wychowawczo-profilaktyczne w klasie realizują wszyscy nauczyciele uczący w danej klasie, uwzględniając specyfikę swoich zajęć edukacyjnych, różnorodność form aktywności uczniów, ich potrzeby i oczekiwania.

Program Wychowawczo-Profilaktyczny  został przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu  10.09.2020r.  i zatwierdzony do realizacji Uchwałą Nr 10 z dnia 10 września 2020r Rady Pedagogicznej oraz przedstawiony Radzie Rodziców w dniu  7 września 2020r.  i zatwierdzony Uchwałą Nr 1 Rady Rodziców.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej:                                                             Przewodniczący Rady Rodziców:

Program profilaktyczny
Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast