Zarządzenie NR W.0050.1.2019 Wójta Gminy Przesmyki

z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych.

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 t.j. z późn. zm.[1])), zarządza się, co następuje:

 • 1. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020  do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przesmyki, określa się terminy zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 • 2. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przesmyki, określa się terminy zawarte w Załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 • 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół i przedszkoli.
 • 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronach internetowych: www.przesmyki.plwww.zslysow.plwww.przesmyki.mazowsze.me.
 • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr  W.0050.1.2019 Wójta Gminy Przesmyki z dnia 24 stycznia 2019 r.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO,  A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PUBLICZNYCH  PRZEDSZKOLI W GMINIE PRZESMYKI

KONTYNUACJA  EDUKACJI  PRZEDSZKOLNEJ
L.P. RODZAJ CZYNNOŚCI TERMIN  W  POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
1. Przyjmowanie od rodziców deklaracji              o kontynuacji wychowania przedszkolnego w obecnym przedszkolu. 4 – 8 luty 2019 r.
2. Podpisywanie umów z rodzicami dzieci kontynuującymi edukację przedszkolną              w obecnym przedszkolu. 11 – 15 luty 2019 r.
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
L.P. RODZAJ CZYNNOŚCI TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM
1. Złożenie wniosku o przyjęcie                          do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 18 – 28 luty 2019 r. 18 – 25 marzec 2019 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz   z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 1 – 4 marzec 2019 r. 26 – 27 marzec 2019 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości             przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 5 marzec 2019 r. 28 marzec 2019 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. do 13 marca 2019 r. do 11 kwietnia 2019 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości             przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 15 marzec 2019 r. 15 kwiecień 2019 r.

PROCEDURA  ODWOŁAWCZA

 1. W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola rodzic może wystąpić do dyrektora z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 2. Po otrzymaniu uzasadnienia odmowy w ciągu 7 dni może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 3. Dyrektor rozpatruje wniosek w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
 4. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr W.0050.1.2019 Wójta Gminy Przesmyki z dnia 24 stycznia 2019 r.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO,  A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W  GMINIE PRZESMYKI

L.P. RODZAJ CZYNNOŚCI TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 1 – 8 marzec 2019 r. 21 – 22 marzec 2019 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 11 marzec 2019 r. 25 marzec 2019 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 12 marzec 2019 r. 26 marzec 2019 r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. do 19 marca 2019 r. do 5 kwietnia 2019 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 20 marzec 2019 r. 8 kwiecień 2019 r.

PROCEDURA  ODWOŁAWCZA

 1. W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły podstawowej rodzic może wystąpić do dyrektora z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 2. Po otrzymaniu uzasadnienia odmowy w ciągu 7 dni może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 3. Dyrektor rozpatruje wniosek w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

4. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego

[1]Dz.U.2017.2203, Dz.U.2018. poz. 1000,   1290, 1669, 2245

Rekrutacja – Zarządzenie Wójta Gminy Przesmyki
Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast