Nasza szkoła uczestniczy w projekcie Dziecięca Akademia Przyszłości.
Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poddziałanie 9.1.2 “Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic
w jakości usług edukacyjnych”.
Celem projektu “Dziecięca akademia przyszłości” jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej tych szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe. Istotnym zamiarem projektu jest także przeciwdziałanie zjawiskom przemocy
i agresji, udzielanie dzieciom mającym trudności w nauce niezbędnego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, kształtowanie w nich umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego oraz upowszechnianie idei wychowania przez sport.
Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne obejmują 20 godzin lekcyjnych miesięcznie: zajęcia z zakresu ICT (technologii informacyjnych
i komunikacyjnych), zajęcia z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych, zajęcia z zakresu języków obcych, zajęcia
w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz zajęcia sportowo-wychowawcze.
Na zrealizowanie całego zadania przeznaczone jest ok. 18 tys. zł. Zadania projektu wykonywane są w czasie trwania roku szkolnego 2012/13.
Do projektu zapisało się 32 uczniów klas IV-VI, z których wyłoniono grupę 20 osobową z zachowaniem parytetów, pozostali są na liście rezerwowej.
Zajęcia prowadzone są przez 5 nauczycieli.
A oto migawki z zajęć:
Na podsumowanie pierwszych 5 miesięcy realizacji zadań projektu przeprowadzono ankietowanie uczniów i ich rodziców. W ankietach poruszone zostały tematy związane z przeprowadzonymi zajęciami, ich atrakcyjnością i dostępnością.
Uczniowie są zadowoleni z możliwości korzystania z dodatkowych zajęć, a ich rodziców cieszy możliwość zapełnienia wolnego czasu. Deklarują chęć uczestnictwa w podobnych projektach w przyszłości.
A oto migawki z niektórych zajęć:

Za kwotę ok. 3200zł zostały zakupione pomoce dydaktyczne. Zakupiony sprzęt uatrakcyjnił prowadzone zajęcia, a także dał możliwość skuteczniejszego zapamiętywania przekazywanych treści.
Nowy sprzęt to: tablice do języka angielskiego (20 sztuk), przyrody (12 sztuk), zestawy plansz “Agresji – STOP”, “Bezpieczny internet”.

Nowy sprzęt sportowy to różnego rodzaju piłki, hula-hop, unihokej, zestawy do kometki. Zakupiony sprzęt służy uczniom i jest chętnie wykorzystywany na zajęciach

Zakończyliśmy realizację zajęć projektu systemowego “Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
W naszym projekcie wzięło udział 20 uczniów z kl. IV-VI Szkoły Podstawowej w Przesmykach. Koordynatorem projektu z ramienia organu prowadzącego była pani Bożena Grochowska, koordynatorem szkolnym – pan Zbigniew Krasnodębski.
Nieodpłatne zajęcia dodatkowe obejmowały blok pięciu modułów
w łącznym wymiarze 20 godzin (45 min.) miesięcznie. Zrealizowaliśmy łącznie:
*40 godzin zajęć z zakresu ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne) – pan Zbigniew Krasnodębski,
* 30 godzin zajęć z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych – przyroda pani Beata Lipińska, matematyka pan Zbigniew Krasnodębski,
* 40 godzin zajęć z języków obcych – pani Joanna Chmielewska
* 30 godzin zajęć z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego – pani Hanna Kalużna,
* 60 godzin zajęć sportowo-wychowawczych – pan Robert Wasilewski.
W czasie realizacji wszystkich zajęć pamiętaliśmy o istotnych założeniach projektu, którymi było: przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji, udzielenie dzieciom mającym trudności w nauce niezbędnego wsparcia pedagogiczno-psychologiczne, kształtowanie w nich umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego wychowanie przez sport.
Cele zajęć udało się osiągnąć. Świadczą o tym ankiety uczniów/uczennic biorących udział w projekcie oraz ich rodziców. Dzięki projektowi zakupiliśmy również pomoce dydaktyczne, które były bardzo często wykorzystywane na zajęciach, a teraz pomogą w przekazywaniu treści edukacyjnych w czasie zajęć lekcyjnych i dodatkowych.
Uczestnicy projektu wskazują jednoznacznie na potrzebę realizacji takich zajęć w przyszłości.
Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast