Z.Sz.021.5.2020                                                                                                                                       Przesmyki 25.03.2020 r.

 

 

Zarządzenie Nr 4/2020

 Dyrektora Zespołu Szkół w Przesmykach

 z dnia 25 marca 2020 r

 

 

            w sprawie sposobu organizacji realizacji zadań Szkoły Podstawowej   i Przedszkola w Przesmykach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły wynikających z epidemii COVID-19

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 z późn.zm), ustawy    z dnia    7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z poźn.zm.), rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.410), rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty              w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.492), rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.493), Statutów Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Przesmykach, zarządzam,                           co następuje:

 

 • 1. Ustala się sposób organizacji realizacji zadań Zespołu Szkół w Przesmykach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły wynikających z epidemii COVID-19 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 • 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi zespołu.

 

 • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

 

 

 

………………………………………

(pieczęć i podpis dyrektora)

 

 

 

 

Załącznik  do Zarządzenia

        Dyrektora Zespołu Szkół

        w Przesmykach z dnia 25.03.2020r.

 

 

SPOSÓB ORGANIZACJI REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  I PRZEDSZKOLA  W PRZESMYKACH  W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA  ZESPOŁU WYNIKAJĄCYCH Z EPIDEMII COVID-19

W celu zapewnienie właściwego, skutecznego funkcjonowania szkoły w związku z epidemią COVID-19 wprowadzam i zobowiązuję wszystkich pracowników zespołu do przestrzegania następujących zasad organizacji i pracy szkoły.

 

 • 1. Organizacja realizacji zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
 1. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do pozostawania w ciągłej gotowości do pracy.
 2. Ustalam następujące formy kontaktu z dyrektorem szkoły:
 3. kontakt e-mail na adres: gim_Przesmyki@interia.pl
 4. kontakt telefoniczny: tel. kom.509512399
 5. Zobowiązuję do prowadzenia zdalnego nauczania ze swoich prywatnych domów pod warunkiem posiadania niezbędnego sprzętu umożliwiającego bezpieczne prowadzenie zdalnego nauczania.
 6. W przypadku, gdy nauczyciel nie dysponuje odpowiednim sprzętem, dyrektor szkoły udostępnia sprzęt służbowy lub zobowiąże nauczyciela do przygotowania materiałów w formie drukowanej (treści programowe szczegółowe omówione i test sprawdzający stopień przyswojenia treści nauczania).
 7. Od 25 marca 2020r. zobowiązuję wszystkich nauczycieli do prowadzenia zajęcia edukacyjnych zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin, z zastosowaniem narzędzi informatycznych, wcześniej zgłoszonych i zaakceptowanych przez dyrektora szkoły.
 8. Zalecam, aby zdalne nauczanie miało charakter asynchroniczny (nauczyciel przekazuje materiały a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym). Przekazywanie materiałów realizowane powinno być każdego dnia za pośrednictwem poczty elektronicznej, a w sytuacji braku dostępu do Internetu z wykorzystaniem przekazywania na e-mail szkoły materiałów do wydrukowania.
 9. W celu zróżnicowania form pracy, w miarę posiadanych możliwości, zobowiązuję również nauczycieli do pracy z uczniami w sposób synchroniczny (zajęcia online w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami) z zastosowaniem platform  i aplikacji edukacyjnych, np. epodreczniki.pl , www.gov.pl/zdalnelekcje.
 10. Zobowiązuję nauczycieli, aby dostosowali program nauczania do narzędzi, które zamierzają stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów.
 11. Zobowiązuje wszystkich nauczycieli do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami i uczniami.
 12. Kontakty nauczycieli z rodzicami i uczniami, powinny odbywać się z wykorzystaniem następujących narzędzi:
 • poczty elektronicznej (e-maili),
 • telefonów komórkowych i stacjonarnych,
 • komunikatorów np. Messenger.
 • 2. Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej w czasie trwania nauczania zdalnego oraz zasady raportowania.
 1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami:
 • dokumenty w wersji papierowej, dostępne tylko i wyłącznie na terenie szkoły, zostaną uzupełnione po odwieszeniu zajęć stacjonarnych,
 • jeśli nauczyciel pracuje zdalnie, ma obowiązek prowadzenia własnej wewnętrznej dokumentacji, na podstawie której dokona wpisów do dokumentacji właściwej po powrocie do szkoły,
 • inne dokumenty, np. notatki służbowe, protokoły mogą być tworzone zdalnie i przesyłane drogą elektroniczną.
 1. Nauczyciele mają obowiązek złożenia do dyrektora drogą elektroniczną pisemnego raportu z tygodniowej realizacji zajęć (w każdy piątek). Raport powinien zawierać zestawienie poszczególnych klas, daty i godziny zrealizowanych zajęć, listy obecności uczniów                             (w przypadku zajęć online), wskazanie zakresu treści nauczania z podstawy programowej oraz wykaz narzędzi oraz zasobów internetowych, które wykorzystano do realizacji (wzór raportu poniżej). Raport powinien zawierać także odpowiedzi na pytania dotyczące wszelkich trudności w realizacji podstawy programowej.

 

Imię i nazwisko nauczyciela: ……………………………………….

Nauczany przedmiot: ……………………………………………….

 1. Data sporządzenia raportu:………………………………………….
 2. Tygodniowy Raport Pracy nauczyciela

 

DATA KLASA PRZEDMIOT TEMAT ZAKRES                         Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ UWAGI                     O FREKWENCJI UCZNIÓW

 

Pytania dotyczące wszelkich trudności w realizacji podstawy programowej.

 

Imię i nazwisko nauczyciela: ……………………………………….

Data sporządzenia informacji: …………………………………………

 

Pytanie ankietowe Odpowiedź nauczyciela Uwagi i spostrzeżenia
Czy treści programowe przewidziane do realizacji w tym tygodniu zostały zrealizowane?
Jakie trudności wystąpiły przy ich realizacji (organizacyjne, techniczne, inne)
Czy praca uczniów została oceniona zgodnie z przyjętymi zasadami?

 

 1. Imienne listy obecności uczniów oraz dokumentację dotyczącą oceniania każdy nauczyciel przechowuje do czasu wpisania do dokumentacji papierowej i prowadzi wg wzorów:

Lista obecności/aktywności ucznia, przedmiot lub oceny, przedmiot

 

Lp. Imię i nazwisko

 

data                        
                             
                             

 

 1. Imiennych list nie przekazuje się w raporcie tygodniowym.

 

 • 3. Obowiązki wychowawców w zakresie zdalnego nauczania

 

1.Wychowawca ma obowiązek:

 • ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu. W przypadku braku dostępu wychowawca niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły w celu ustalenia, w jaki sposób będzie przekazywał swoim uczniom materiały do nauki zdalnej;
 • wskazania sposobu kontaktu (np. e-mail, komunikatory społeczne, telefon) ze swoimi wychowankami;
 • reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice, nauczyciele;
 • wskazania warunków, w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych konsultacji  z wychowawcą klasy;
 • przekazywać uczniom i ich rodzicom bieżące informacje na temat bezpieczeństwa, zasad higieny, zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, zasad BHP.

 

 • 4. Zasady współpracy dyrektora z pracownikami obsługi i administracji

 

 1. Pracownicy obsługi i administracyjni pozostają w gotowości do pracy lub pełnią swoje obowiązki służbowe zdalnie.
 2. Dyrektor szkoły może w dowolnym momencie wezwać pracownika obsługi, administracji do stawienia się w zakładzie pracy.
 3. Podstawowymi formami kontaktu pracowników obsługi i administracyjnych z dyrektorem szkoły są: telefon, e-mail.
 4. Pracownik obsługi i administracyjny jest dostępny w godzinach swojej pracy pod wskazanym przez siebie numerem telefonu, wskazanym adresem e-mailowym.
 5. Pracownik obsługi, administracyjny na bieżąco zdalnie przekazuje dyrektorowi szkoły informacje dotyczące funkcjonowania szkoły, informując natychmiast o sytuacjach nagłych.

 

 • 5. Zasady współpracy szkoły z sanepidem

 

 1. Dyrektor szkoły na bieżąco śledzi komunikaty na temat COVID-19 nadawane przez Główny Inspektorat Sanitarny i stosuje się do jego zaleceń.
 2. Dyrektor szkoły wymaga od swoich pracowników bezwzględnego przestrzegania zaleceń GIS.
 3. W sytuacji wystąpienia zagrożenia zarażenia wirusem COVID-19 dyrektor szkoły niezwłocznie informuje o tym fakcie lokalną stację epidemiologiczno-sanitarną.
 4. W sytuacji wystąpienia zarażenia wirusem COVID-19 u jednego z pracowników lub uczniów dyrektor szkoły niezwłocznie informuje o tym fakcie lokalną stację epidemiologiczno-sanitarną.

 

 • 6. Zasady współpracy dyrektora szkoły z organem prowadzącym

 

 1. Dyrektor szkoły utrzymuje stały kontakt z przedstawicielami organu prowadzącego w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z wdrożeniem zdalnego nauczania.
 2. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący o problemach oraz trudnościach wynikających  z wdrażania zdalnego nauczania.
 3. W sytuacji wystąpienia problemów w zakresie realizacji zdalnego nauczania dyrektor szkoły zwraca się z prośbą o wsparcie do organu prowadzącego.

 

 • 7. Zasady i procedury współpracy z organem nadzoru pedagogicznego

 

 1. Dyrektor szkoły utrzymuje kontakt z przedstawicielami organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zwłaszcza w zakresie monitorowania przyjętych sposobów kształcenia  na odległość oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań.
 2. Dyrektor szkoły informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny o problemach oraz trudnościach wynikających z wdrażania zdalnego nauczania.

 

 • 8. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego,

    sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny  klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny.

 

 1. Egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe, przeprowadza się w sytuacjach określonych  w dotychczas obowiązujących aktach prawnych.
 2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na wniosek rodzica. Wniosek powinien być przesłany drogą e-mailową na adres:gim_Przesmyki@interia.pl.
 3. Dyrektor szkoły w korespondencji e-mailowej uzgadnia datę i godzinę egzaminu klasyfikacyjnego i potwierdza fakt przyjęcia terminu do wiadomości rodziców ucznia.
 4. Nauczyciel przygotowuje informację na temat zakresu podstawy programowej, jakiej dotyczy egzamin i przesyła drogą elektroniczną rodzicom.
 5. Korespondencja odbywa się za pośrednictwem służbowych skrzynek elektronicznych szkoły  na adres wskazany i potwierdzony przez rodzica.
 6. Egzamin zostanie przeprowadzony w budynku szkoły z uwzględnieniem wszelkich obowiązujących w danym czasie procedur bezpieczeństwa związanych z zagrożeniem zarażenia wirusem COVID – 19.
 7. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia egzaminu w sposób wymieniony w pkt. 6 zostanie on przeprowadzony za pomocą narzędzi do e-learningu pozwalających  na potwierdzenie samodzielności pracy ucznia – metodą pracy synchronicznej.
 8. Egzamin będzie miał wówczas formę zadań udostępnionych na platformie e-learningowej lub za pomocą innego narzędzia zdalnego np.: Learning Apps.
 9. W przypadku braku możliwości przystąpienia do egzaminu ze względu na stan zdrowia rodzic informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan zaświadczenia lekarskiego pod wskazany adres mailowy.
 10. Dyrektor szkoły uzgadnia dodatkowy termin egzaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 11. Zadania rozwiązywane elektronicznie drukuje się i stanowią one załącznik do arkusza ocen ucznia, jak również podlegają archiwizacji elektronicznej.
 12. Procedury przeprowadzania egzaminów poprawkowych są analogiczne do egzaminu klasyfikacyjnego.
 13. W przypadku zastrzeżenia rodziców co do zgodności z prawem i procedurą wystawiania oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub oceny klasyfikacyjnej z zachowania rodzic ma prawo zgłosić swoje zastrzeżenia w ciągu dwóch dni od klasyfikacji w formie elektronicznej – e-mailowej.
 14. Dyrektor sprawdza, czy ocena została wystawione zgodnie z prawem – trybem ustalania oceny, a w przypadku stwierdzenia naruszeń formalnych, powołuje komisję do przeprowadzenia                    w formie e-learningowej sprawdzianu w celu ustalenia właściwej oceny z zajęć edukacyjnych.
 15. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń co do oceny z zachowania, powołana komisja ustala właściwą ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

 

 • 9. Zasady prowadzenia konsultacji z uczniem i jego rodzicami oraz sposób przekazywania

     im informacji o formie i terminach tych konsultacji

 1. Szkoła w ramach nauczania zdalnego organizuje dla uczniów i ich rodziców konsultacje  ze wszystkimi  nauczycielami,.
 2. Konsultacje mogą odbywać się drogą mailową lub dodatkowo telefonicznie lub poprzez komunikatory społecznościowe.
 3. Adresy email nauczycieli do konsultacji zostały udostępniony uczniom i rodzicom na stronie internetowej szkoły przesmyki.mazowsze.pl.

 

 • 10. Procedury wprowadzania modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania

 

 1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów i zajęć przeprowadzają przegląd treści nauczania               pod kątem możliwości ich efektywnej realizacji w formie nauczania na odległość.
 2. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych przekazują dyrektorowi informację, jakie treści nauczania należy przesunąć do realizacji w późniejszym terminie a jakie mogą być realizowane w formie pracy zdalnej z uczniami.
 3. W razie konieczności korekty nauczyciel dokonuje zmian w programie nauczania i przesyła  do zatwierdzenia przez dyrektora.
 4. Dyrektor zatwierdza zmienione programy nauczania i udostępnia je na stronie internetowej szkoły.
 • 11. Zasady monitorowania postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, oraz sposób i zasady informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce,  a także uzyskanych przez niego ocenach

 

 1. Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów w nauce zdalnej uczniów.
 2. Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów i ich rodziców o osiąganych postępach  i ocenach w trakcie nauczania zdalnego.
 3. Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej  na podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac, quizów, projektów, zadań.
 4. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach edukacyjnych lub poprosić  o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej, np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą mailową.
 5. Zdalne nauczanie nie może polegać tylko i wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia.
 6. Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści podstawy programowej. Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela do wykonania zadania w formach i czasie określonych wcześniej przez nauczyciela.
 7. Nauczyciel informuje ucznia i rodzica o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela np. poprzez e-mail. Nauczyciel zobowiązany jest przy ocenieniu wskazać, co uczeń już opanował, a nad czym musi jeszcze popracować.
 8. Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki przedmiotu.

 

 • 12. Zasady i sposoby oceniania w zdalnym nauczaniu, szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość

 

 1. W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone  w Statucie Szkoły.
 2. Określa się następujące szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania  na odległość:
 • podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej;
 • na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane  z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu;
 • jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań  w inny sposób ( wydrukować);
 • na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego kompetencji cyfrowych; nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia;
 • w czasie pracy zdalnej nauczyciele wystawiają oceny bieżące za wykonywane zadania,  w szczególności za: quizy, rebusy, ćwiczenia, projekty, wypracowania, notatki i in.
 • nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany ze szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia;
 • nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać wykonane;
 • nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane  w sposób prawidłowy lub zawiera błędy.

 

 • 13. Zasady pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym: posiadającym

            orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

 

 1. W szkole organizuje się zdalne nauczanie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. Za organizację zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego odpowiada zespół.
 3. Przewodniczącym zespołu jest wychowawca, który jest odpowiedzialny za zdalny kontakt  z dyrektorem szkoły.
 4. Zespół analizuje dotychczasowe programy nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i dostosowuje je w taki sposób, aby móc je zrealizować w sposób zdalny.
 5. Podstawą modyfikacji programów powinny stać się możliwości psychofizyczne uczniów do podjęcia nauki zdalnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na zalecenia i dostosowania wynikające z dokumentacji stworzonej w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.
 6. Jeśli uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub uczeń posiadający orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego nie jest w stanie zrealizować programu w sposób zdalny, należy przygotować mu materiały wydrukowane i poinformować telefonicznie, dzwoniąc                  do rodzica uczniów, gdzie je może odebrać.
 7. Przewodniczący zespołu sporządza raport na temat modyfikacji programów i dostosowania narzędzi informatycznych do możliwości psychofizycznych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i przekazuje         go drogą elektroniczną dyrektorowi szkoły.
 8. Dopuszcza się taką możliwość modyfikacji programów nauczania w/w uczniów, aby niektóre treści, niedające się zrealizować w sposób zdalny, przesunąć w czasie do momentu, w którym uczniowie wrócą do szkoły.
 9. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz ich rodziców organizuje się zdalne konsultacje.
 10. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym:           na zasadzie kontaktu mailowego i/lub poprzez np. komunikator społecznościowy.

 

 • 14. Bezpieczeństwo informacji oraz przetwarzanych danych osobowych

 

 1. Pracownik jest zobowiązany do wykonywania obowiązków służbowych z zachowaniem szczególnej ostrożności w stosunku do tajemnicy służbowej oraz przetwarzanych informacji, w tym danych osobowych, i w szczególności do zapoznania się z zaleceniami Pracodawcy w zakresie podniesienia bezpieczeństwa informacji i danych osobowych przetwarzanych podczas pracy zdalnej, które stanowią załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2.  Wykonywanie obowiązków w trybie pracy zdalnej nie zwalnia pracownika z przestrzegania zasad określonych w obowiązującej u Pracodawcy polityki bezpieczeństwa i polityki ochrony danych osobowych.
 3.  Pracownik zobowiązuje się zorganizować stanowisko do pracy zdalnej w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
 4. W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa informacji danych osobowych przetwarzanych podczas pracy zdalnej zaleca się:

 

1). Zabezpieczenie komputera silnym hasłem.

2).  Korzystanie z managerów haseł.

3). Stosowanie szyfrowania dysku komputera.

4).Korzystanie z kont użytkowników bez możliwości instalacji oprogramowania.

5).  Aktualizowanie systemu operacyjnego oraz oprogramowania użytkowego.

6). Stosowanie oprogramowania antywirusowego i aktualizowanie baz sygnatur wirusów.

7). Korzystanie z automatycznego blokowania komputera po krótkim okresie nieaktywności.

8). Blokowanie komputera w przypadku każdego odejścia od stanowiska pracy (możliwość szybkiej blokady w systemach Windows za pomocą skrótu klawiszowego WIN+L).

9). Stosowanie, o ile to możliwe, oprogramowania pozwalającego na podłączenie wirtualnej sieci prywatnej VPN (kwestia zapewnienia bezpieczeństwa transferowanych danych oraz możliwość dostępu do zasobów danych Pracodawcy).

10) Nieudostępnianie komputera innym osobom (nawet w przypadku korzystania ze sprzętu prywatnego do celów służbowych).

11).Niekorzystanie z otwartych sieci Wi-Fi.

12).W przypadku korzystania z prywatnej (domowej) sieci Wi-Fi, odpowiednie zabezpieczenie sieci poprzez ustawienie silnego hasła dostępowego oraz sprawdzenie oprogramowania routera Wi-Fi (w miarę możliwości aktualizacja jego oprogramowania).

13). Korzystanie tylko z poczty służbowej (odpowiednio zabezpieczonej poprzez szyfrowanie).

14)Unikanie mediów społecznościowych (np. Messenger Facebooka) jako środka komunikacji służbowej.

15). Niezapisywanie haseł dostępowych w przeglądarkach internetowych bez należytego szyfrowania.

16). Wykonywanie kopii zapasowych tylko na zabezpieczonych nośnikach (szyfrowany dysk

lub    pendrive)

   

 • 15. Obowiązki i zasady dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

             obowiązujące na terenie szkoły

 

 1. Za bezpieczeństwo na terenie szkoły w czasie epidemii odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.
 2. Nauczyciele zdalnie przekazują uczniom informacje na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.
 3. W szkole w widocznym miejscu instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej.
 4. Dyrektor szkoły ustala organizację pracy w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem (praca zdalna, praca w cyklu okresowym, zastosowanie systemu dyżurów).
 5. W szkole do odwołania nie organizuje się żadnych wycieczek krajowych i zagranicznych.
 6. Na terenie szkoły bezwzględnie obowiązują zalecenia służb sanitarno-epidemiologicznych.
 7. Pracownicy szkoły oraz osoby przebywające na jej terenie podporządkowują się  i współdziałają ze wszystkimi służbami zaangażowanymi w zapobieganie, przeciwdziałanie                i zwalczanie COVID-19, stosując się do aktualnych zaleceń GIS.
 8. W przypadku złego samopoczucia, typowych objawów dla zakażenia koronawirusem lub wszelkich wątpliwości związanych z postępowanie  w stanie epidemii należy niezwłocznie skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Siedlcach.
 9. Strony internetowe, które należy na bieżąco śledzić:

www.gis.gov.pl

www.mz.gov.pl

www.men.gov.pl

www.gov.pl

www.kuratorium.waw.pl

gim_przesmyki@interia.pl

 

 

………………………………………

(pieczęć i podpis dyrektora)

 

Zarządzenie Dyrektora – organizacja realizacji zadań Szkoły Podstawowej
Zmiana wielkości czcionki
Wysoki kontrast