.

Klauzula Informacyjna dla Rodziców/Opiekunów prawnych i Uczniów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych i/lub danych osobowych Państwa dziecka/dzieci jest

Zespół Szkół w Przesmykach, ul. Narutowicza 18, 08-109 Przesmyki, adres e-mail: gim_Przesmyki@interia.pl,   nr tel. 25 641 21 23.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem możliwy jest pod adresem e-mail: iod@data-partners.pl.

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane będą:

 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów prawa,
  w szczególności obowiązku kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży zgodnie m. in. z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO,
 • w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi związanego m.in. z promocją wydarzeń organizowanych przez Administratora takich jak np. konkursy, olimpiady, zawody sportowe w zw. z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

W innych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści oświadczenia o wyrażeniu zgody w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO np.: publikacja zdjęć zawierających wizerunek ucznia i danych osobowych ucznia na stronie internetowej/w siedzibie placówki w celach promocyjnych.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą zostać ujawnione podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartych umów powierzenia.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celu, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych, w tym o archiwizacji. Jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania lub przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zgoda została udzielona.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych lub danych osobowych Państwa dziecka/dzieci, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Informacje o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody możliwe jest poprzez przesłanie przez Państwa oświadczenia o wycofaniu zgody na adres email: gim_Przesmyki@interia.pl lub poprzez złożenie ww. oświadczenia w siedzibie Jednostki.

 1. Informacje o wymogu podania danych osobowych

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zadań i obowiązków Administratora. Podanie danych osobowych niewynikających z przepisów prawa jest dobrowolne i odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, której nieudzielenie skutkować będzie brakiem możliwości realizacji celu,    w jakim ta zgoda miała zostać udzielona.

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: