W roku szkolnym 2022/23 nasza szkoła uczestniczy w międzynarodowym projekcie „Z kulturą mi do twarzy”. Powstał on na bazie aktualnej Podstawy Programowej oraz realizuje tegoroczne kierunki polityki oświatowej: wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej. Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom. Projekt jest zgodny z Podstawą Programową, a także kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023. Patronat honorowy nad projektem objął Minister Edukacji i Nauki.

Autorzy i koordynatorzy projektu to: Paulina Marcysiak, Magdalena Wojdan i Monika Dobrołowicz– nauczycielki z Przedszkola Niepublicznego Piastuś w Inowrocławiu

Mariusz Berkowski–nauczyciel ze Szkoły Podstawowej im. Rodu Piastów w Tupadłach oraz instruktor zajęć muzycznych w Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu

Koordynatorami w Zespole Szkół w Przesmykach są: Aldona Skorupska i Izabela Pucyk.

Cele projektu:

-promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno

-rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką

-współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym

-wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm

-kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych

-kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku

-zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie

Fotograficzne relacje będą zamieszczane na profilu Facebook organizatora oraz na szkolnej stronie internetowej.

Zapraszamy do śledzenia naszych działań.

Międzynarodowy projekt „Z kulturą mi do twarzy”