Z.Sz.021.5.2021                                                                                            Przesmyki 10.09 2021

ZARZĄDZENIE NR 5/2021

Dyrektora Zespołu Szkół w Przesmykach

z dnia 10. 09. 2021r.

w sprawie wprowadzenia w Zespole dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-  wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

 Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.2) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r)zarządzam, co następuje:

§ 1.

 W porozumieniu  z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców ustalam dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 w dniach:

  1. 12 listopada 2021r
  2. 7 stycznia  2022 r.
  3. 24- 26 maja 2022r. egzaminy
  4. 2 maja 2022 r.
  5. 17  czerwca 2022r.
  6. Jeden dzień zostawiony na sytuacje nadzwyczajne, które mogą się wydarzyć.

                                                                   § 2.

             Zobowiązuję wychowawców wszystkich klas do poinformowania uczniów   i ich rodziców/prawnych opiekunów do 30 września 2021 roku o ustalonych terminach dni wolnych oraz harmonogramach organizacji pracy szkoły w tych dniach zapewniających opiekę nad uczniami, którzy w tych zgłoszą się do szkoły.

                                                                            § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

………………………………………..

                                                                                                                      (pieczęć i podpis dyrektora)

Zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.