Dyrektor Zespołu Szkół w Przesmykach

 ogłasza nabór na stanowisko kucharki/ kucharza

 1. Wymagania niezbędne
 1. Wykształcenie gastronomiczne.
 2. Doświadczenie zawodowe w pracy na  podobnym stanowisku.
 3. Znajomość zasad zdrowego żywienia.
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kucharza/kucharki w Szkole Podstawowej.
 5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych.

Wymagania dodatkowe

 1. Terminowość.
 2. Umiejętność samodzielnego organizowania pracy.
 3. Dyspozycyjność, sumienność i rzetelność.
 4. Umiejętność pracy w zespole.

Zakres wykonywanych zadań

 1. Przygotowywanie posiłków dla dzieci, zgodnie z ustalonym jadłospisem.
 2. Dbanie o właściwą kaloryczność posiłków i zgodność z normami żywienia zbiorowego.
 3. Stosowanie wytycznych HACCP  przy przygotowaniu posiłków.
 4. Planowanie i układanie jadłospisów z dekadowym wyprzedzeniem.
 5. Przestrzeganie w pracy instrukcji dobrej praktyki higienicznej.
 6. Utrzymanie czystości stanowiska pracy.
 7. Współpraca z intendentem

Zasady i warunki zatrudnienia

 1. Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 2. Wymiar zatrudnienia: pełny etat

Wymagane dokumenty

 1. CV z dokładnym opisem pracy zawodowej.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 3. Kserokopia aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Dokumenty przekładane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół w Przesmykach od 8:00-15:00 do dnia 1.06 2023 r. do 16.06 2023 w zamkniętej kopercie opisanej następująco:

 1. Imię i nazwisko kandydata.
 2. Nabór na stanowisko kucharza/kucharki.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta pracy